ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگین محمدزاده، فرزانه رفیعیان، مسعود حق شناس، محسن نصر اصفهانی، تورج توکلی، (1398). بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جذب CO2 توسط نانوسیالات مختلف در یک برج جذب حبابی، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 11(2)، 72-85. magiran.com/p2081253
Negin Mohammadzadeh, Farzaneh Rafieian, Masoud Haghshenasfard , Mohsen Nasr Esfahany, Touraj Tavakoli, (2020). Effects of magnetic field on the CO2 absorption in nanofluids in a bubble column, Journal of separation science and engineering, 11(2), 72-85. magiran.com/p2081253
نگین محمدزاده، فرزانه رفیعیان، مسعود حق شناس، محسن نصر اصفهانی، تورج توکلی، بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جذب CO2 توسط نانوسیالات مختلف در یک برج جذب حبابی. نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 1398؛ 11(2): 72-85. magiran.com/p2081253
Negin Mohammadzadeh, Farzaneh Rafieian, Masoud Haghshenasfard , Mohsen Nasr Esfahany, Touraj Tavakoli, Effects of magnetic field on the CO2 absorption in nanofluids in a bubble column, Journal of separation science and engineering, 2020; 11(2): 72-85. magiran.com/p2081253
نگین محمدزاده، فرزانه رفیعیان، مسعود حق شناس، محسن نصر اصفهانی، تورج توکلی، "بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جذب CO2 توسط نانوسیالات مختلف در یک برج جذب حبابی"، نشریه علوم و مهندسی جداسازی 11، شماره 2 (1398): 72-85. magiran.com/p2081253
Negin Mohammadzadeh, Farzaneh Rafieian, Masoud Haghshenasfard , Mohsen Nasr Esfahany, Touraj Tavakoli, "Effects of magnetic field on the CO2 absorption in nanofluids in a bubble column", Journal of separation science and engineering 11, no.2 (2020): 72-85. magiran.com/p2081253
نگین محمدزاده، فرزانه رفیعیان، مسعود حق شناس، محسن نصر اصفهانی، تورج توکلی، (1398). 'بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جذب CO2 توسط نانوسیالات مختلف در یک برج جذب حبابی'، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 11(2)، صص.72-85. magiran.com/p2081253
Negin Mohammadzadeh, Farzaneh Rafieian, Masoud Haghshenasfard , Mohsen Nasr Esfahany, Touraj Tavakoli, (2020). 'Effects of magnetic field on the CO2 absorption in nanofluids in a bubble column', Journal of separation science and engineering, 11(2), pp.72-85. magiran.com/p2081253
نگین محمدزاده؛ فرزانه رفیعیان؛ مسعود حق شناس؛ محسن نصر اصفهانی؛ تورج توکلی. "بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جذب CO2 توسط نانوسیالات مختلف در یک برج جذب حبابی". نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 11 ،2 ، 1398، 72-85. magiran.com/p2081253
Negin Mohammadzadeh; Farzaneh Rafieian; Masoud Haghshenasfard ; Mohsen Nasr Esfahany; Touraj Tavakoli. "Effects of magnetic field on the CO2 absorption in nanofluids in a bubble column", Journal of separation science and engineering, 11, 2, 2020, 72-85. magiran.com/p2081253
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال