ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم سلیمی کوچی، نیکو قاسمی، (1398). بررسی بینامتنی هفت وادی عشق منطق الطیر عطار در «مرد نیم تنه و مسافرش» از آندره شدید، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 24(2)، 411-432. magiran.com/p2081275
Ebrahim Salimi Kouchi, Nikoo Ghassemi , (2020). Intertextual study of Mantiq-ot-Teir's seven valleys of love in "The man-trunk and his traveler" of Andrée Chédid, Research in Contemporary World Literature, 24(2), 411-432. magiran.com/p2081275
ابراهیم سلیمی کوچی، نیکو قاسمی، بررسی بینامتنی هفت وادی عشق منطق الطیر عطار در «مرد نیم تنه و مسافرش» از آندره شدید. نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 1398؛ 24(2): 411-432. magiran.com/p2081275
Ebrahim Salimi Kouchi, Nikoo Ghassemi , Intertextual study of Mantiq-ot-Teir's seven valleys of love in "The man-trunk and his traveler" of Andrée Chédid, Research in Contemporary World Literature, 2020; 24(2): 411-432. magiran.com/p2081275
ابراهیم سلیمی کوچی، نیکو قاسمی، "بررسی بینامتنی هفت وادی عشق منطق الطیر عطار در «مرد نیم تنه و مسافرش» از آندره شدید"، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان 24، شماره 2 (1398): 411-432. magiran.com/p2081275
Ebrahim Salimi Kouchi, Nikoo Ghassemi , "Intertextual study of Mantiq-ot-Teir's seven valleys of love in "The man-trunk and his traveler" of Andrée Chédid", Research in Contemporary World Literature 24, no.2 (2020): 411-432. magiran.com/p2081275
ابراهیم سلیمی کوچی، نیکو قاسمی، (1398). 'بررسی بینامتنی هفت وادی عشق منطق الطیر عطار در «مرد نیم تنه و مسافرش» از آندره شدید'، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 24(2)، صص.411-432. magiran.com/p2081275
Ebrahim Salimi Kouchi, Nikoo Ghassemi , (2020). 'Intertextual study of Mantiq-ot-Teir's seven valleys of love in "The man-trunk and his traveler" of Andrée Chédid', Research in Contemporary World Literature, 24(2), pp.411-432. magiran.com/p2081275
ابراهیم سلیمی کوچی؛ نیکو قاسمی. "بررسی بینامتنی هفت وادی عشق منطق الطیر عطار در «مرد نیم تنه و مسافرش» از آندره شدید". نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 24 ،2 ، 1398، 411-432. magiran.com/p2081275
Ebrahim Salimi Kouchi; Nikoo Ghassemi . "Intertextual study of Mantiq-ot-Teir's seven valleys of love in "The man-trunk and his traveler" of Andrée Chédid", Research in Contemporary World Literature, 24, 2, 2020, 411-432. magiran.com/p2081275
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال