ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی دریائی، پروانه عادل زاده، کامران پاشایی فخری، (1398). بررسی داستان کوتاه معصوم اول اثر هوشنگ گلشیری بر اساس مولفه های روایت شناسی ساختارگرای ژرار ژنت، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 24(2)، 495-522. magiran.com/p2081279
Parvaneh Adelzadeh, Mahdi Aaryaei, Kamran Aashaei Aakhri, (2020). The review of “ Maasum e Avval” – The First Immaculate-, a short story by Houshang Golshiri; based on structural narratology techniques of Gerard Genette, Research in Contemporary World Literature, 24(2), 495-522. magiran.com/p2081279
مهدی دریائی، پروانه عادل زاده، کامران پاشایی فخری، بررسی داستان کوتاه معصوم اول اثر هوشنگ گلشیری بر اساس مولفه های روایت شناسی ساختارگرای ژرار ژنت. نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 1398؛ 24(2): 495-522. magiran.com/p2081279
Parvaneh Adelzadeh, Mahdi Aaryaei, Kamran Aashaei Aakhri, The review of “ Maasum e Avval” – The First Immaculate-, a short story by Houshang Golshiri; based on structural narratology techniques of Gerard Genette, Research in Contemporary World Literature, 2020; 24(2): 495-522. magiran.com/p2081279
مهدی دریائی، پروانه عادل زاده، کامران پاشایی فخری، "بررسی داستان کوتاه معصوم اول اثر هوشنگ گلشیری بر اساس مولفه های روایت شناسی ساختارگرای ژرار ژنت"، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان 24، شماره 2 (1398): 495-522. magiran.com/p2081279
Parvaneh Adelzadeh, Mahdi Aaryaei, Kamran Aashaei Aakhri, "The review of “ Maasum e Avval” – The First Immaculate-, a short story by Houshang Golshiri; based on structural narratology techniques of Gerard Genette", Research in Contemporary World Literature 24, no.2 (2020): 495-522. magiran.com/p2081279
مهدی دریائی، پروانه عادل زاده، کامران پاشایی فخری، (1398). 'بررسی داستان کوتاه معصوم اول اثر هوشنگ گلشیری بر اساس مولفه های روایت شناسی ساختارگرای ژرار ژنت'، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 24(2)، صص.495-522. magiran.com/p2081279
Parvaneh Adelzadeh, Mahdi Aaryaei, Kamran Aashaei Aakhri, (2020). 'The review of “ Maasum e Avval” – The First Immaculate-, a short story by Houshang Golshiri; based on structural narratology techniques of Gerard Genette', Research in Contemporary World Literature, 24(2), pp.495-522. magiran.com/p2081279
مهدی دریائی؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری. "بررسی داستان کوتاه معصوم اول اثر هوشنگ گلشیری بر اساس مولفه های روایت شناسی ساختارگرای ژرار ژنت". نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 24 ،2 ، 1398، 495-522. magiran.com/p2081279
Parvaneh Adelzadeh; Mahdi Aaryaei; Kamran Aashaei Aakhri. "The review of “ Maasum e Avval” – The First Immaculate-, a short story by Houshang Golshiri; based on structural narratology techniques of Gerard Genette", Research in Contemporary World Literature, 24, 2, 2020, 495-522. magiran.com/p2081279
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال