به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا احمدی زمانی، اکرم گودرزی، نیکو دیالمه، (1398). مرور سیستماتیک عوامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان با تاکید بر نقش مدرسه، نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، 7(2)، 47-78. magiran.com/p2081289
Zahra Ahmadizamani , Akram Goodarzi, Nikoo Dialameh, (2020). Systematic review of factors affecting student responsibility with emphasis on the role of the school, Biennial Journal Educational Science from Islamic Point of View, 7(2), 47-78. magiran.com/p2081289
زهرا احمدی زمانی، اکرم گودرزی، نیکو دیالمه، مرور سیستماتیک عوامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان با تاکید بر نقش مدرسه. نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، 1398؛ 7(2): 47-78. magiran.com/p2081289
Zahra Ahmadizamani , Akram Goodarzi, Nikoo Dialameh, Systematic review of factors affecting student responsibility with emphasis on the role of the school, Biennial Journal Educational Science from Islamic Point of View, 2020; 7(2): 47-78. magiran.com/p2081289
زهرا احمدی زمانی، اکرم گودرزی، نیکو دیالمه، "مرور سیستماتیک عوامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان با تاکید بر نقش مدرسه"، نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام 7، شماره 2 (1398): 47-78. magiran.com/p2081289
Zahra Ahmadizamani , Akram Goodarzi, Nikoo Dialameh, "Systematic review of factors affecting student responsibility with emphasis on the role of the school", Biennial Journal Educational Science from Islamic Point of View 7, no.2 (2020): 47-78. magiran.com/p2081289
زهرا احمدی زمانی، اکرم گودرزی، نیکو دیالمه، (1398). 'مرور سیستماتیک عوامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان با تاکید بر نقش مدرسه'، نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، 7(2)، صص.47-78. magiran.com/p2081289
Zahra Ahmadizamani , Akram Goodarzi, Nikoo Dialameh, (2020). 'Systematic review of factors affecting student responsibility with emphasis on the role of the school', Biennial Journal Educational Science from Islamic Point of View, 7(2), pp.47-78. magiran.com/p2081289
زهرا احمدی زمانی؛ اکرم گودرزی؛ نیکو دیالمه. "مرور سیستماتیک عوامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان با تاکید بر نقش مدرسه". نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، 7 ،2 ، 1398، 47-78. magiran.com/p2081289
Zahra Ahmadizamani ; Akram Goodarzi; Nikoo Dialameh. "Systematic review of factors affecting student responsibility with emphasis on the role of the school", Biennial Journal Educational Science from Islamic Point of View, 7, 2, 2020, 47-78. magiran.com/p2081289
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال