ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه بانی مهجور، منوچهر اکبری، (1398). رابطه درون مایه و ساختار در سه رمان دفاع مقدس از سه نویسنده (احمد دهقان، اسماعیل فصیح، احمد محمود)، نشریه ادبیات دفاع مقدس، 3(4)، 1-12. magiran.com/p2081346
Mahboubeh Bani Mahjour , Manoochehr Akbari, (2019). Relationship between theme and structure of three Holy Defense novels of three authers (Ahmad Dehghan, Esmail Fasih, Ahmad Mahmoud), 2645-3819, 3(4), 1-12. magiran.com/p2081346
محبوبه بانی مهجور، منوچهر اکبری، رابطه درون مایه و ساختار در سه رمان دفاع مقدس از سه نویسنده (احمد دهقان، اسماعیل فصیح، احمد محمود). نشریه ادبیات دفاع مقدس، 1398؛ 3(4): 1-12. magiran.com/p2081346
Mahboubeh Bani Mahjour , Manoochehr Akbari, Relationship between theme and structure of three Holy Defense novels of three authers (Ahmad Dehghan, Esmail Fasih, Ahmad Mahmoud), 2645-3819, 2019; 3(4): 1-12. magiran.com/p2081346
محبوبه بانی مهجور، منوچهر اکبری، "رابطه درون مایه و ساختار در سه رمان دفاع مقدس از سه نویسنده (احمد دهقان، اسماعیل فصیح، احمد محمود)"، نشریه ادبیات دفاع مقدس 3، شماره 4 (1398): 1-12. magiran.com/p2081346
Mahboubeh Bani Mahjour , Manoochehr Akbari, "Relationship between theme and structure of three Holy Defense novels of three authers (Ahmad Dehghan, Esmail Fasih, Ahmad Mahmoud)", 2645-3819 3, no.4 (2019): 1-12. magiran.com/p2081346
محبوبه بانی مهجور، منوچهر اکبری، (1398). 'رابطه درون مایه و ساختار در سه رمان دفاع مقدس از سه نویسنده (احمد دهقان، اسماعیل فصیح، احمد محمود)'، نشریه ادبیات دفاع مقدس، 3(4)، صص.1-12. magiran.com/p2081346
Mahboubeh Bani Mahjour , Manoochehr Akbari, (2019). 'Relationship between theme and structure of three Holy Defense novels of three authers (Ahmad Dehghan, Esmail Fasih, Ahmad Mahmoud)', 2645-3819, 3(4), pp.1-12. magiran.com/p2081346
محبوبه بانی مهجور؛ منوچهر اکبری. "رابطه درون مایه و ساختار در سه رمان دفاع مقدس از سه نویسنده (احمد دهقان، اسماعیل فصیح، احمد محمود)". نشریه ادبیات دفاع مقدس، 3 ،4 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2081346
Mahboubeh Bani Mahjour ; Manoochehr Akbari. "Relationship between theme and structure of three Holy Defense novels of three authers (Ahmad Dehghan, Esmail Fasih, Ahmad Mahmoud)", 2645-3819, 3, 4, 2019, 1-12. magiran.com/p2081346
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال