ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن بنی اسدی، نجمه سید علیخانی، هرمزد نقوی، (1398). بررسی تاثیر سطوح نیمه عایق و طبیعی در تغییرات رطوبت پروفیل خاک سامانه های سطوح آبگیر بهینه سازی شده، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 10(38)، 89-103. magiran.com/p2081562
Mohsen Baniasadi, Najmeh Seyed Alikhani, Hormozd Naghavi , (2019). Investigation of impact of semi-isolated and natural surfaces in moisture variations of optimized microcatchment systems, Irrigation & Water Engineering, 10(38), 89-103. magiran.com/p2081562
محسن بنی اسدی، نجمه سید علیخانی، هرمزد نقوی، بررسی تاثیر سطوح نیمه عایق و طبیعی در تغییرات رطوبت پروفیل خاک سامانه های سطوح آبگیر بهینه سازی شده. مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 1398؛ 10(38): 89-103. magiran.com/p2081562
Mohsen Baniasadi, Najmeh Seyed Alikhani, Hormozd Naghavi , Investigation of impact of semi-isolated and natural surfaces in moisture variations of optimized microcatchment systems, Irrigation & Water Engineering, 2019; 10(38): 89-103. magiran.com/p2081562
محسن بنی اسدی، نجمه سید علیخانی، هرمزد نقوی، "بررسی تاثیر سطوح نیمه عایق و طبیعی در تغییرات رطوبت پروفیل خاک سامانه های سطوح آبگیر بهینه سازی شده"، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران 10، شماره 38 (1398): 89-103. magiran.com/p2081562
Mohsen Baniasadi, Najmeh Seyed Alikhani, Hormozd Naghavi , "Investigation of impact of semi-isolated and natural surfaces in moisture variations of optimized microcatchment systems", Irrigation & Water Engineering 10, no.38 (2019): 89-103. magiran.com/p2081562
محسن بنی اسدی، نجمه سید علیخانی، هرمزد نقوی، (1398). 'بررسی تاثیر سطوح نیمه عایق و طبیعی در تغییرات رطوبت پروفیل خاک سامانه های سطوح آبگیر بهینه سازی شده'، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 10(38)، صص.89-103. magiran.com/p2081562
Mohsen Baniasadi, Najmeh Seyed Alikhani, Hormozd Naghavi , (2019). 'Investigation of impact of semi-isolated and natural surfaces in moisture variations of optimized microcatchment systems', Irrigation & Water Engineering, 10(38), pp.89-103. magiran.com/p2081562
محسن بنی اسدی؛ نجمه سید علیخانی؛ هرمزد نقوی. "بررسی تاثیر سطوح نیمه عایق و طبیعی در تغییرات رطوبت پروفیل خاک سامانه های سطوح آبگیر بهینه سازی شده". مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 10 ،38 ، 1398، 89-103. magiran.com/p2081562
Mohsen Baniasadi; Najmeh Seyed Alikhani; Hormozd Naghavi . "Investigation of impact of semi-isolated and natural surfaces in moisture variations of optimized microcatchment systems", Irrigation & Water Engineering, 10, 38, 2019, 89-103. magiran.com/p2081562
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال