ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهراب طالبی، (1398). ارزیابی کیفی رودخانه ارس بااستفاده ازشاخص IRWQISC بالادست دریاچه سد ارس، نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4(4)، 2003-2010. magiran.com/p2081766
Sohrab Talebi , (2019). Aras River quality evaluation using The IRWQISC Index at a distance of 50 kilometers Upstream of the Aras Dam Lake, Journal of Environmental Science Studies, 4(4), 2003-2010. magiran.com/p2081766
سهراب طالبی، ارزیابی کیفی رودخانه ارس بااستفاده ازشاخص IRWQISC بالادست دریاچه سد ارس. نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 1398؛ 4(4): 2003-2010. magiran.com/p2081766
Sohrab Talebi , Aras River quality evaluation using The IRWQISC Index at a distance of 50 kilometers Upstream of the Aras Dam Lake, Journal of Environmental Science Studies, 2019; 4(4): 2003-2010. magiran.com/p2081766
سهراب طالبی، "ارزیابی کیفی رودخانه ارس بااستفاده ازشاخص IRWQISC بالادست دریاچه سد ارس"، نشریه مطالعات علوم محیط زیست 4، شماره 4 (1398): 2003-2010. magiran.com/p2081766
Sohrab Talebi , "Aras River quality evaluation using The IRWQISC Index at a distance of 50 kilometers Upstream of the Aras Dam Lake", Journal of Environmental Science Studies 4, no.4 (2019): 2003-2010. magiran.com/p2081766
سهراب طالبی، (1398). 'ارزیابی کیفی رودخانه ارس بااستفاده ازشاخص IRWQISC بالادست دریاچه سد ارس'، نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4(4)، صص.2003-2010. magiran.com/p2081766
Sohrab Talebi , (2019). 'Aras River quality evaluation using The IRWQISC Index at a distance of 50 kilometers Upstream of the Aras Dam Lake', Journal of Environmental Science Studies, 4(4), pp.2003-2010. magiran.com/p2081766
سهراب طالبی. "ارزیابی کیفی رودخانه ارس بااستفاده ازشاخص IRWQISC بالادست دریاچه سد ارس". نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4 ،4 ، 1398، 2003-2010. magiran.com/p2081766
Sohrab Talebi . "Aras River quality evaluation using The IRWQISC Index at a distance of 50 kilometers Upstream of the Aras Dam Lake", Journal of Environmental Science Studies, 4, 4, 2019, 2003-2010. magiran.com/p2081766
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال