ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ارمغان نیک اندیش، سولماز دشتی، غلامرضا سبزقبائی، (1398). ارزیابی مخاطرات محیط زیستی در جهت توسعه پایدار در پارک های ملی و مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز)، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 8(29)، 43-63. magiran.com/p2081886
Armaghan Nikandish, Soolmaz Dashti, Gholam Reza Sabzghabaei, (2020). The Assessment of Environmental Risks for Sustainable Development in National Parks and Protected Areas (Case Study: Dez National Park and Protected Area), Journal of Geography and Environmental Hazards, 8(29), 43-63. magiran.com/p2081886
ارمغان نیک اندیش، سولماز دشتی، غلامرضا سبزقبائی، ارزیابی مخاطرات محیط زیستی در جهت توسعه پایدار در پارک های ملی و مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز). نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 1398؛ 8(29): 43-63. magiran.com/p2081886
Armaghan Nikandish, Soolmaz Dashti, Gholam Reza Sabzghabaei, The Assessment of Environmental Risks for Sustainable Development in National Parks and Protected Areas (Case Study: Dez National Park and Protected Area), Journal of Geography and Environmental Hazards, 2020; 8(29): 43-63. magiran.com/p2081886
ارمغان نیک اندیش، سولماز دشتی، غلامرضا سبزقبائی، "ارزیابی مخاطرات محیط زیستی در جهت توسعه پایدار در پارک های ملی و مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز)"، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی 8، شماره 29 (1398): 43-63. magiran.com/p2081886
Armaghan Nikandish, Soolmaz Dashti, Gholam Reza Sabzghabaei, "The Assessment of Environmental Risks for Sustainable Development in National Parks and Protected Areas (Case Study: Dez National Park and Protected Area)", Journal of Geography and Environmental Hazards 8, no.29 (2020): 43-63. magiran.com/p2081886
ارمغان نیک اندیش، سولماز دشتی، غلامرضا سبزقبائی، (1398). 'ارزیابی مخاطرات محیط زیستی در جهت توسعه پایدار در پارک های ملی و مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز)'، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 8(29)، صص.43-63. magiran.com/p2081886
Armaghan Nikandish, Soolmaz Dashti, Gholam Reza Sabzghabaei, (2020). 'The Assessment of Environmental Risks for Sustainable Development in National Parks and Protected Areas (Case Study: Dez National Park and Protected Area)', Journal of Geography and Environmental Hazards, 8(29), pp.43-63. magiran.com/p2081886
ارمغان نیک اندیش؛ سولماز دشتی؛ غلامرضا سبزقبائی. "ارزیابی مخاطرات محیط زیستی در جهت توسعه پایدار در پارک های ملی و مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز)". نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 8 ،29 ، 1398، 43-63. magiran.com/p2081886
Armaghan Nikandish; Soolmaz Dashti; Gholam Reza Sabzghabaei. "The Assessment of Environmental Risks for Sustainable Development in National Parks and Protected Areas (Case Study: Dez National Park and Protected Area)", Journal of Geography and Environmental Hazards, 8, 29, 2020, 43-63. magiran.com/p2081886
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال