ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد سام رفیعی، محمد عزیزی، وریا طهماسبی، رستگار حسینی، (1398). تاثیر شش هفته مکمل دهی آب هندوانه بر فعالیت آنزیم های CK و LDH و عملکرد ورزشی تکواندوکاران زن نخبه، مجله پزشکی ارومیه، 30(11)، 856-866. magiran.com/p2082174
Mohammadsam Rafee, Mohammad Azizi, Worya Tahmasebi, Rastegar Hoseini, (2020). THE EFFECT OF 6 WEEKS OF WATERMELON JUICE SUPPLEMENTATION ON THE ACTIVITY OF CK AND LDH ENZYMES AND EXERCISE PERFORMANCE IN ELITE FEMALE TAEKWONDO ATHLETES, Urmia Medical Journal, 30(11), 856-866. magiran.com/p2082174
محمد سام رفیعی، محمد عزیزی، وریا طهماسبی، رستگار حسینی، تاثیر شش هفته مکمل دهی آب هندوانه بر فعالیت آنزیم های CK و LDH و عملکرد ورزشی تکواندوکاران زن نخبه. مجله پزشکی ارومیه، 1398؛ 30(11): 856-866. magiran.com/p2082174
Mohammadsam Rafee, Mohammad Azizi, Worya Tahmasebi, Rastegar Hoseini, THE EFFECT OF 6 WEEKS OF WATERMELON JUICE SUPPLEMENTATION ON THE ACTIVITY OF CK AND LDH ENZYMES AND EXERCISE PERFORMANCE IN ELITE FEMALE TAEKWONDO ATHLETES, Urmia Medical Journal, 2020; 30(11): 856-866. magiran.com/p2082174
محمد سام رفیعی، محمد عزیزی، وریا طهماسبی، رستگار حسینی، "تاثیر شش هفته مکمل دهی آب هندوانه بر فعالیت آنزیم های CK و LDH و عملکرد ورزشی تکواندوکاران زن نخبه"، مجله پزشکی ارومیه 30، شماره 11 (1398): 856-866. magiran.com/p2082174
Mohammadsam Rafee, Mohammad Azizi, Worya Tahmasebi, Rastegar Hoseini, "THE EFFECT OF 6 WEEKS OF WATERMELON JUICE SUPPLEMENTATION ON THE ACTIVITY OF CK AND LDH ENZYMES AND EXERCISE PERFORMANCE IN ELITE FEMALE TAEKWONDO ATHLETES", Urmia Medical Journal 30, no.11 (2020): 856-866. magiran.com/p2082174
محمد سام رفیعی، محمد عزیزی، وریا طهماسبی، رستگار حسینی، (1398). 'تاثیر شش هفته مکمل دهی آب هندوانه بر فعالیت آنزیم های CK و LDH و عملکرد ورزشی تکواندوکاران زن نخبه'، مجله پزشکی ارومیه، 30(11)، صص.856-866. magiran.com/p2082174
Mohammadsam Rafee, Mohammad Azizi, Worya Tahmasebi, Rastegar Hoseini, (2020). 'THE EFFECT OF 6 WEEKS OF WATERMELON JUICE SUPPLEMENTATION ON THE ACTIVITY OF CK AND LDH ENZYMES AND EXERCISE PERFORMANCE IN ELITE FEMALE TAEKWONDO ATHLETES', Urmia Medical Journal, 30(11), pp.856-866. magiran.com/p2082174
محمد سام رفیعی؛ محمد عزیزی؛ وریا طهماسبی؛ رستگار حسینی. "تاثیر شش هفته مکمل دهی آب هندوانه بر فعالیت آنزیم های CK و LDH و عملکرد ورزشی تکواندوکاران زن نخبه". مجله پزشکی ارومیه، 30 ،11 ، 1398، 856-866. magiran.com/p2082174
Mohammadsam Rafee; Mohammad Azizi; Worya Tahmasebi; Rastegar Hoseini. "THE EFFECT OF 6 WEEKS OF WATERMELON JUICE SUPPLEMENTATION ON THE ACTIVITY OF CK AND LDH ENZYMES AND EXERCISE PERFORMANCE IN ELITE FEMALE TAEKWONDO ATHLETES", Urmia Medical Journal, 30, 11, 2020, 856-866. magiran.com/p2082174
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال