ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدنبی صالحی، نجمه حمید، کیومرث بشلیده، نسرین ارشدی، (1398). مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی، مجله پزشکی ارومیه، 30(11)، 924-940. magiran.com/p2082181
Mohammadnabi Salehi, Najme Hamid, Kiumars Beshlideh, Nasrin Arshadi, (2020). COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF HOLOGRAPHIC REPROCESSING AND DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY ON AFFECTIVE CONTROL AND SOCIAL ADJUSTMENT IN DEPRESSIVE PATIENTS WITH ATTEMPTED SUICIDE, Urmia Medical Journal, 30(11), 924-940. magiran.com/p2082181
محمدنبی صالحی، نجمه حمید، کیومرث بشلیده، نسرین ارشدی، مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی. مجله پزشکی ارومیه، 1398؛ 30(11): 924-940. magiran.com/p2082181
Mohammadnabi Salehi, Najme Hamid, Kiumars Beshlideh, Nasrin Arshadi, COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF HOLOGRAPHIC REPROCESSING AND DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY ON AFFECTIVE CONTROL AND SOCIAL ADJUSTMENT IN DEPRESSIVE PATIENTS WITH ATTEMPTED SUICIDE, Urmia Medical Journal, 2020; 30(11): 924-940. magiran.com/p2082181
محمدنبی صالحی، نجمه حمید، کیومرث بشلیده، نسرین ارشدی، "مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی"، مجله پزشکی ارومیه 30، شماره 11 (1398): 924-940. magiran.com/p2082181
Mohammadnabi Salehi, Najme Hamid, Kiumars Beshlideh, Nasrin Arshadi, "COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF HOLOGRAPHIC REPROCESSING AND DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY ON AFFECTIVE CONTROL AND SOCIAL ADJUSTMENT IN DEPRESSIVE PATIENTS WITH ATTEMPTED SUICIDE", Urmia Medical Journal 30, no.11 (2020): 924-940. magiran.com/p2082181
محمدنبی صالحی، نجمه حمید، کیومرث بشلیده، نسرین ارشدی، (1398). 'مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی'، مجله پزشکی ارومیه، 30(11)، صص.924-940. magiran.com/p2082181
Mohammadnabi Salehi, Najme Hamid, Kiumars Beshlideh, Nasrin Arshadi, (2020). 'COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF HOLOGRAPHIC REPROCESSING AND DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY ON AFFECTIVE CONTROL AND SOCIAL ADJUSTMENT IN DEPRESSIVE PATIENTS WITH ATTEMPTED SUICIDE', Urmia Medical Journal, 30(11), pp.924-940. magiran.com/p2082181
محمدنبی صالحی؛ نجمه حمید؛ کیومرث بشلیده؛ نسرین ارشدی. "مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی". مجله پزشکی ارومیه، 30 ،11 ، 1398، 924-940. magiran.com/p2082181
Mohammadnabi Salehi; Najme Hamid; Kiumars Beshlideh; Nasrin Arshadi. "COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF HOLOGRAPHIC REPROCESSING AND DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY ON AFFECTIVE CONTROL AND SOCIAL ADJUSTMENT IN DEPRESSIVE PATIENTS WITH ATTEMPTED SUICIDE", Urmia Medical Journal, 30, 11, 2020, 924-940. magiran.com/p2082181
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال