ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد کلاته ساداتی، وجیهه طاهری، سرور همتی، (1398). چالش های تجربه شده ی زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز ازطریق روابط زناشویی: یک مطالعه کیفی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(5)، 41-54. magiran.com/p2082447
Ahmad Kalateh Sadati, Vajihe Taheri, Sorror Hemmati, (2019). Challenges Experienced by HIV/AIDS-Positive Women in Marital Relationships; A qualitative study, Tolooe Behdasht, 18(5), 41-54. magiran.com/p2082447
احمد کلاته ساداتی، وجیهه طاهری، سرور همتی، چالش های تجربه شده ی زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز ازطریق روابط زناشویی: یک مطالعه کیفی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1398؛ 18(5): 41-54. magiran.com/p2082447
Ahmad Kalateh Sadati, Vajihe Taheri, Sorror Hemmati, Challenges Experienced by HIV/AIDS-Positive Women in Marital Relationships; A qualitative study, Tolooe Behdasht, 2019; 18(5): 41-54. magiran.com/p2082447
احمد کلاته ساداتی، وجیهه طاهری، سرور همتی، "چالش های تجربه شده ی زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز ازطریق روابط زناشویی: یک مطالعه کیفی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 18، شماره 5 (1398): 41-54. magiran.com/p2082447
Ahmad Kalateh Sadati, Vajihe Taheri, Sorror Hemmati, "Challenges Experienced by HIV/AIDS-Positive Women in Marital Relationships; A qualitative study", Tolooe Behdasht 18, no.5 (2019): 41-54. magiran.com/p2082447
احمد کلاته ساداتی، وجیهه طاهری، سرور همتی، (1398). 'چالش های تجربه شده ی زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز ازطریق روابط زناشویی: یک مطالعه کیفی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(5)، صص.41-54. magiran.com/p2082447
Ahmad Kalateh Sadati, Vajihe Taheri, Sorror Hemmati, (2019). 'Challenges Experienced by HIV/AIDS-Positive Women in Marital Relationships; A qualitative study', Tolooe Behdasht, 18(5), pp.41-54. magiran.com/p2082447
احمد کلاته ساداتی؛ وجیهه طاهری؛ سرور همتی. "چالش های تجربه شده ی زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز ازطریق روابط زناشویی: یک مطالعه کیفی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18 ،5 ، 1398، 41-54. magiran.com/p2082447
Ahmad Kalateh Sadati; Vajihe Taheri; Sorror Hemmati. "Challenges Experienced by HIV/AIDS-Positive Women in Marital Relationships; A qualitative study", Tolooe Behdasht, 18, 5, 2019, 41-54. magiran.com/p2082447
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال