ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه مختاری اردکان، عباس یزدانپناه، عباس قوام، (1398). بررسی ارتباط بین توانمندی های بیمارستانی با توسعه گردشگری پزشکی در شهرستان یزد در سال 1396، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(5)، 87-98. magiran.com/p2082450
Fatemeh Mokhtari Ardakan, Abbas Yazdanpanah, Abbas Ghavam, (2019). Assessment of the Relationship between Hospital’s Capabilities and Medical Tourism Development in Yazd City in 2018, Tolooe Behdasht, 18(5), 87-98. magiran.com/p2082450
فاطمه مختاری اردکان، عباس یزدانپناه، عباس قوام، بررسی ارتباط بین توانمندی های بیمارستانی با توسعه گردشگری پزشکی در شهرستان یزد در سال 1396. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1398؛ 18(5): 87-98. magiran.com/p2082450
Fatemeh Mokhtari Ardakan, Abbas Yazdanpanah, Abbas Ghavam, Assessment of the Relationship between Hospital’s Capabilities and Medical Tourism Development in Yazd City in 2018, Tolooe Behdasht, 2019; 18(5): 87-98. magiran.com/p2082450
فاطمه مختاری اردکان، عباس یزدانپناه، عباس قوام، "بررسی ارتباط بین توانمندی های بیمارستانی با توسعه گردشگری پزشکی در شهرستان یزد در سال 1396"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 18، شماره 5 (1398): 87-98. magiran.com/p2082450
Fatemeh Mokhtari Ardakan, Abbas Yazdanpanah, Abbas Ghavam, "Assessment of the Relationship between Hospital’s Capabilities and Medical Tourism Development in Yazd City in 2018", Tolooe Behdasht 18, no.5 (2019): 87-98. magiran.com/p2082450
فاطمه مختاری اردکان، عباس یزدانپناه، عباس قوام، (1398). 'بررسی ارتباط بین توانمندی های بیمارستانی با توسعه گردشگری پزشکی در شهرستان یزد در سال 1396'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(5)، صص.87-98. magiran.com/p2082450
Fatemeh Mokhtari Ardakan, Abbas Yazdanpanah, Abbas Ghavam, (2019). 'Assessment of the Relationship between Hospital’s Capabilities and Medical Tourism Development in Yazd City in 2018', Tolooe Behdasht, 18(5), pp.87-98. magiran.com/p2082450
فاطمه مختاری اردکان؛ عباس یزدانپناه؛ عباس قوام. "بررسی ارتباط بین توانمندی های بیمارستانی با توسعه گردشگری پزشکی در شهرستان یزد در سال 1396". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18 ،5 ، 1398، 87-98. magiran.com/p2082450
Fatemeh Mokhtari Ardakan; Abbas Yazdanpanah; Abbas Ghavam. "Assessment of the Relationship between Hospital’s Capabilities and Medical Tourism Development in Yazd City in 2018", Tolooe Behdasht, 18, 5, 2019, 87-98. magiran.com/p2082450
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال