ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی اعتصامی، بابک محمدیان، صالح اسماعیل زاده، مسعود قربانپور، محمد رحیم حاجی حاجیکلایی، مهدی پورمهدی بروجنی، (1398). بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(65)، 24-34. magiran.com/p2082503
Mojtaba Etesami, Babak Mohammadian , Saleh Esmailzadeh, Masoud Ghorbanpoor, Mohammad Rahim Haji Hajikolaee, Medi Pourmehdi Borojeni, (2020). Histopathological, molecular and serological study of Johnes disease in buffaloes of Ahvaz, Iranian Veterinary Journal, 15(65), 24-34. magiran.com/p2082503
مجتبی اعتصامی، بابک محمدیان، صالح اسماعیل زاده، مسعود قربانپور، محمد رحیم حاجی حاجیکلایی، مهدی پورمهدی بروجنی، بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(65): 24-34. magiran.com/p2082503
Mojtaba Etesami, Babak Mohammadian , Saleh Esmailzadeh, Masoud Ghorbanpoor, Mohammad Rahim Haji Hajikolaee, Medi Pourmehdi Borojeni, Histopathological, molecular and serological study of Johnes disease in buffaloes of Ahvaz, Iranian Veterinary Journal, 2020; 15(65): 24-34. magiran.com/p2082503
مجتبی اعتصامی، بابک محمدیان، صالح اسماعیل زاده، مسعود قربانپور، محمد رحیم حاجی حاجیکلایی، مهدی پورمهدی بروجنی، "بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 65 (1398): 24-34. magiran.com/p2082503
Mojtaba Etesami, Babak Mohammadian , Saleh Esmailzadeh, Masoud Ghorbanpoor, Mohammad Rahim Haji Hajikolaee, Medi Pourmehdi Borojeni, "Histopathological, molecular and serological study of Johnes disease in buffaloes of Ahvaz", Iranian Veterinary Journal 15, no.65 (2020): 24-34. magiran.com/p2082503
مجتبی اعتصامی، بابک محمدیان، صالح اسماعیل زاده، مسعود قربانپور، محمد رحیم حاجی حاجیکلایی، مهدی پورمهدی بروجنی، (1398). 'بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(65)، صص.24-34. magiran.com/p2082503
Mojtaba Etesami, Babak Mohammadian , Saleh Esmailzadeh, Masoud Ghorbanpoor, Mohammad Rahim Haji Hajikolaee, Medi Pourmehdi Borojeni, (2020). 'Histopathological, molecular and serological study of Johnes disease in buffaloes of Ahvaz', Iranian Veterinary Journal, 15(65), pp.24-34. magiran.com/p2082503
مجتبی اعتصامی؛ بابک محمدیان؛ صالح اسماعیل زاده؛ مسعود قربانپور؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ مهدی پورمهدی بروجنی. "بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،65 ، 1398، 24-34. magiran.com/p2082503
Mojtaba Etesami; Babak Mohammadian ; Saleh Esmailzadeh; Masoud Ghorbanpoor; Mohammad Rahim Haji Hajikolaee; Medi Pourmehdi Borojeni. "Histopathological, molecular and serological study of Johnes disease in buffaloes of Ahvaz", Iranian Veterinary Journal, 15, 65, 2020, 24-34. magiran.com/p2082503
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال