ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لطف الله برنایی، نعیم عرفانی مجد، سمیه سالاری، (1398). اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(65)، 46-60. magiran.com/p2082505
Lotfolah Bornaei, Naeem Erfanmi Majd, Somayyeh Salari , (2020). Effect of electron beam irradiated barley grains on viscosity, microbial population, digestive enzyme activities, histomorphometry structure of intestine in broiler chickens, Iranian Veterinary Journal, 15(65), 46-60. magiran.com/p2082505
لطف الله برنایی، نعیم عرفانی مجد، سمیه سالاری، اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(65): 46-60. magiran.com/p2082505
Lotfolah Bornaei, Naeem Erfanmi Majd, Somayyeh Salari , Effect of electron beam irradiated barley grains on viscosity, microbial population, digestive enzyme activities, histomorphometry structure of intestine in broiler chickens, Iranian Veterinary Journal, 2020; 15(65): 46-60. magiran.com/p2082505
لطف الله برنایی، نعیم عرفانی مجد، سمیه سالاری، "اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 65 (1398): 46-60. magiran.com/p2082505
Lotfolah Bornaei, Naeem Erfanmi Majd, Somayyeh Salari , "Effect of electron beam irradiated barley grains on viscosity, microbial population, digestive enzyme activities, histomorphometry structure of intestine in broiler chickens", Iranian Veterinary Journal 15, no.65 (2020): 46-60. magiran.com/p2082505
لطف الله برنایی، نعیم عرفانی مجد، سمیه سالاری، (1398). 'اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(65)، صص.46-60. magiran.com/p2082505
Lotfolah Bornaei, Naeem Erfanmi Majd, Somayyeh Salari , (2020). 'Effect of electron beam irradiated barley grains on viscosity, microbial population, digestive enzyme activities, histomorphometry structure of intestine in broiler chickens', Iranian Veterinary Journal, 15(65), pp.46-60. magiran.com/p2082505
لطف الله برنایی؛ نعیم عرفانی مجد؛ سمیه سالاری. "اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،65 ، 1398، 46-60. magiran.com/p2082505
Lotfolah Bornaei; Naeem Erfanmi Majd; Somayyeh Salari . "Effect of electron beam irradiated barley grains on viscosity, microbial population, digestive enzyme activities, histomorphometry structure of intestine in broiler chickens", Iranian Veterinary Journal, 15, 65, 2020, 46-60. magiran.com/p2082505
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال