ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیم حیاتی رودباری، سیمین محمدی گرجی، کاظم پریور، زینب غفاری فر، (1398). بررسی اثر داروی دکاربازین بر تکوین فولیکول های تخمدان و هورمون های محرک جنسی و استرادیول در موش ماده نژاد NMRI، فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 11(4)، 25-34. magiran.com/p2082535
Nasim HAYATI , Simin Mohamadi Gorji, Kazem Parivar, Zeinab Ghaffari Far, (2019). The effect of Dacarbazine on the development of ovarian follicles and sex hormones and Estradiol in NMRI mice, Journal of Developmental Biology, 11(4), 25-34. magiran.com/p2082535
نسیم حیاتی رودباری، سیمین محمدی گرجی، کاظم پریور، زینب غفاری فر، بررسی اثر داروی دکاربازین بر تکوین فولیکول های تخمدان و هورمون های محرک جنسی و استرادیول در موش ماده نژاد NMRI. فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 1398؛ 11(4): 25-34. magiran.com/p2082535
Nasim HAYATI , Simin Mohamadi Gorji, Kazem Parivar, Zeinab Ghaffari Far, The effect of Dacarbazine on the development of ovarian follicles and sex hormones and Estradiol in NMRI mice, Journal of Developmental Biology, 2019; 11(4): 25-34. magiran.com/p2082535
نسیم حیاتی رودباری، سیمین محمدی گرجی، کاظم پریور، زینب غفاری فر، "بررسی اثر داروی دکاربازین بر تکوین فولیکول های تخمدان و هورمون های محرک جنسی و استرادیول در موش ماده نژاد NMRI"، فصلنامه زیست شناسی تکوینی 11، شماره 4 (1398): 25-34. magiran.com/p2082535
Nasim HAYATI , Simin Mohamadi Gorji, Kazem Parivar, Zeinab Ghaffari Far, "The effect of Dacarbazine on the development of ovarian follicles and sex hormones and Estradiol in NMRI mice", Journal of Developmental Biology 11, no.4 (2019): 25-34. magiran.com/p2082535
نسیم حیاتی رودباری، سیمین محمدی گرجی، کاظم پریور، زینب غفاری فر، (1398). 'بررسی اثر داروی دکاربازین بر تکوین فولیکول های تخمدان و هورمون های محرک جنسی و استرادیول در موش ماده نژاد NMRI'، فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 11(4)، صص.25-34. magiran.com/p2082535
Nasim HAYATI , Simin Mohamadi Gorji, Kazem Parivar, Zeinab Ghaffari Far, (2019). 'The effect of Dacarbazine on the development of ovarian follicles and sex hormones and Estradiol in NMRI mice', Journal of Developmental Biology, 11(4), pp.25-34. magiran.com/p2082535
نسیم حیاتی رودباری؛ سیمین محمدی گرجی؛ کاظم پریور؛ زینب غفاری فر. "بررسی اثر داروی دکاربازین بر تکوین فولیکول های تخمدان و هورمون های محرک جنسی و استرادیول در موش ماده نژاد NMRI". فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 11 ،4 ، 1398، 25-34. magiran.com/p2082535
Nasim HAYATI ; Simin Mohamadi Gorji; Kazem Parivar; Zeinab Ghaffari Far. "The effect of Dacarbazine on the development of ovarian follicles and sex hormones and Estradiol in NMRI mice", Journal of Developmental Biology, 11, 4, 2019, 25-34. magiran.com/p2082535
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال