ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا فتاحی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان نیا، (1398). تاثیر ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی متیل سلولز، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(8)، 73-83. magiran.com/p2082602
Reza Fattahi, Babak Ghanbarzadeh, Jalal Dehghannya, (2019). The effects of macro and nano emulsions of cinnamon essential oil on the physicochemical properties of CMC-based emulsified films, Food Science and Technology, 16(8), 73-83. magiran.com/p2082602
رضا فتاحی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان نیا، تاثیر ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی متیل سلولز. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(8): 73-83. magiran.com/p2082602
Reza Fattahi, Babak Ghanbarzadeh, Jalal Dehghannya, The effects of macro and nano emulsions of cinnamon essential oil on the physicochemical properties of CMC-based emulsified films, Food Science and Technology, 2019; 16(8): 73-83. magiran.com/p2082602
رضا فتاحی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان نیا، "تاثیر ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی متیل سلولز"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 8 (1398): 73-83. magiran.com/p2082602
Reza Fattahi, Babak Ghanbarzadeh, Jalal Dehghannya, "The effects of macro and nano emulsions of cinnamon essential oil on the physicochemical properties of CMC-based emulsified films", Food Science and Technology 16, no.8 (2019): 73-83. magiran.com/p2082602
رضا فتاحی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان نیا، (1398). 'تاثیر ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی متیل سلولز'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(8)، صص.73-83. magiran.com/p2082602
Reza Fattahi, Babak Ghanbarzadeh, Jalal Dehghannya, (2019). 'The effects of macro and nano emulsions of cinnamon essential oil on the physicochemical properties of CMC-based emulsified films', Food Science and Technology, 16(8), pp.73-83. magiran.com/p2082602
رضا فتاحی؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا. "تاثیر ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی متیل سلولز". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،8 ، 1398، 73-83. magiran.com/p2082602
Reza Fattahi; Babak Ghanbarzadeh; Jalal Dehghannya. "The effects of macro and nano emulsions of cinnamon essential oil on the physicochemical properties of CMC-based emulsified films", Food Science and Technology, 16, 8, 2019, 73-83. magiran.com/p2082602
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال