ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی بهنام نیک، محسن وظیفه دوست، زهره دیدار، بهاره حاجی رستم لو، (1398). شناسایی ترکیبات شیمیایی، بررسی توانایی رادیکال گیرندگی و خواص ضد میکروبی عصاره بذر گیاه عدس الملک، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(9)، 13-22. magiran.com/p2082622
Ali Behnam Nik, Mohsen Vazifedoost, Zohreh Didar, Bahareh Hajirostamloo, (2019). Identification of Chemical Compounds, radical scavenging activity and Antimicrobial Properties of Seed Extract of Securigera securidaca L, Food Science and Technology, 16(9), 13-22. magiran.com/p2082622
علی بهنام نیک، محسن وظیفه دوست، زهره دیدار، بهاره حاجی رستم لو، شناسایی ترکیبات شیمیایی، بررسی توانایی رادیکال گیرندگی و خواص ضد میکروبی عصاره بذر گیاه عدس الملک. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(9): 13-22. magiran.com/p2082622
Ali Behnam Nik, Mohsen Vazifedoost, Zohreh Didar, Bahareh Hajirostamloo, Identification of Chemical Compounds, radical scavenging activity and Antimicrobial Properties of Seed Extract of Securigera securidaca L, Food Science and Technology, 2019; 16(9): 13-22. magiran.com/p2082622
علی بهنام نیک، محسن وظیفه دوست، زهره دیدار، بهاره حاجی رستم لو، "شناسایی ترکیبات شیمیایی، بررسی توانایی رادیکال گیرندگی و خواص ضد میکروبی عصاره بذر گیاه عدس الملک"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 9 (1398): 13-22. magiran.com/p2082622
Ali Behnam Nik, Mohsen Vazifedoost, Zohreh Didar, Bahareh Hajirostamloo, "Identification of Chemical Compounds, radical scavenging activity and Antimicrobial Properties of Seed Extract of Securigera securidaca L", Food Science and Technology 16, no.9 (2019): 13-22. magiran.com/p2082622
علی بهنام نیک، محسن وظیفه دوست، زهره دیدار، بهاره حاجی رستم لو، (1398). 'شناسایی ترکیبات شیمیایی، بررسی توانایی رادیکال گیرندگی و خواص ضد میکروبی عصاره بذر گیاه عدس الملک'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(9)، صص.13-22. magiran.com/p2082622
Ali Behnam Nik, Mohsen Vazifedoost, Zohreh Didar, Bahareh Hajirostamloo, (2019). 'Identification of Chemical Compounds, radical scavenging activity and Antimicrobial Properties of Seed Extract of Securigera securidaca L', Food Science and Technology, 16(9), pp.13-22. magiran.com/p2082622
علی بهنام نیک؛ محسن وظیفه دوست؛ زهره دیدار؛ بهاره حاجی رستم لو. "شناسایی ترکیبات شیمیایی، بررسی توانایی رادیکال گیرندگی و خواص ضد میکروبی عصاره بذر گیاه عدس الملک". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،9 ، 1398، 13-22. magiran.com/p2082622
Ali Behnam Nik; Mohsen Vazifedoost; Zohreh Didar; Bahareh Hajirostamloo. "Identification of Chemical Compounds, radical scavenging activity and Antimicrobial Properties of Seed Extract of Securigera securidaca L", Food Science and Technology, 16, 9, 2019, 13-22. magiran.com/p2082622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال