ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا فتاحی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان نیا، (1398). مقایسه ی ویژگی های ضدمیکروبی و فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی-متیل سلولز حاوی ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 29(4)، 45-57. magiran.com/p2082835
R Fattahi, B Ghanbarzadeh , J Dehghannia, (2020). The comparing study of antimicrobial and physicochemical properties of emulsified films based on carboxymethyl cellulose containing macro and nanoemulsion of cinnamon essential oil, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 29(4), 45-57. magiran.com/p2082835
رضا فتاحی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان نیا، مقایسه ی ویژگی های ضدمیکروبی و فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی-متیل سلولز حاوی ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1398؛ 29(4): 45-57. magiran.com/p2082835
R Fattahi, B Ghanbarzadeh , J Dehghannia, The comparing study of antimicrobial and physicochemical properties of emulsified films based on carboxymethyl cellulose containing macro and nanoemulsion of cinnamon essential oil, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2020; 29(4): 45-57. magiran.com/p2082835
رضا فتاحی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان نیا، "مقایسه ی ویژگی های ضدمیکروبی و فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی-متیل سلولز حاوی ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 29، شماره 4 (1398): 45-57. magiran.com/p2082835
R Fattahi, B Ghanbarzadeh , J Dehghannia, "The comparing study of antimicrobial and physicochemical properties of emulsified films based on carboxymethyl cellulose containing macro and nanoemulsion of cinnamon essential oil", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 29, no.4 (2020): 45-57. magiran.com/p2082835
رضا فتاحی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان نیا، (1398). 'مقایسه ی ویژگی های ضدمیکروبی و فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی-متیل سلولز حاوی ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 29(4)، صص.45-57. magiran.com/p2082835
R Fattahi, B Ghanbarzadeh , J Dehghannia, (2020). 'The comparing study of antimicrobial and physicochemical properties of emulsified films based on carboxymethyl cellulose containing macro and nanoemulsion of cinnamon essential oil', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 29(4), pp.45-57. magiran.com/p2082835
رضا فتاحی؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا. "مقایسه ی ویژگی های ضدمیکروبی و فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی-متیل سلولز حاوی ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 29 ،4 ، 1398، 45-57. magiran.com/p2082835
R Fattahi; B Ghanbarzadeh ; J Dehghannia. "The comparing study of antimicrobial and physicochemical properties of emulsified films based on carboxymethyl cellulose containing macro and nanoemulsion of cinnamon essential oil", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 29, 4, 2020, 45-57. magiran.com/p2082835
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال