ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر صفرزاده، سیامک خیاط رستمی، بابک خیاط رستمی، (1398). بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر شکل های مختلف دماغه بر هیدرولیک و ساختار جریان سرریز های کلید پیانویی مستطیل، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 19(5)، 153-166. magiran.com/p2082923
Akbar Safarzadeh, Siamak Khayyatrostami, Babak Khayat Rostami, (2019). Experimental and Numerical Investigation on Effects of Different Fillet Shapes on Hydraulics and Flow Structure over the Rectangular Piano Key weirs, Quranic Knowledge Research, 19(5), 153-166. magiran.com/p2082923
اکبر صفرزاده، سیامک خیاط رستمی، بابک خیاط رستمی، بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر شکل های مختلف دماغه بر هیدرولیک و ساختار جریان سرریز های کلید پیانویی مستطیل. فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 1398؛ 19(5): 153-166. magiran.com/p2082923
Akbar Safarzadeh, Siamak Khayyatrostami, Babak Khayat Rostami, Experimental and Numerical Investigation on Effects of Different Fillet Shapes on Hydraulics and Flow Structure over the Rectangular Piano Key weirs, Quranic Knowledge Research, 2019; 19(5): 153-166. magiran.com/p2082923
اکبر صفرزاده، سیامک خیاط رستمی، بابک خیاط رستمی، "بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر شکل های مختلف دماغه بر هیدرولیک و ساختار جریان سرریز های کلید پیانویی مستطیل"، فصلنامه مهندسی عمران مدرس 19، شماره 5 (1398): 153-166. magiran.com/p2082923
Akbar Safarzadeh, Siamak Khayyatrostami, Babak Khayat Rostami, "Experimental and Numerical Investigation on Effects of Different Fillet Shapes on Hydraulics and Flow Structure over the Rectangular Piano Key weirs", Quranic Knowledge Research 19, no.5 (2019): 153-166. magiran.com/p2082923
اکبر صفرزاده، سیامک خیاط رستمی، بابک خیاط رستمی، (1398). 'بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر شکل های مختلف دماغه بر هیدرولیک و ساختار جریان سرریز های کلید پیانویی مستطیل'، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 19(5)، صص.153-166. magiran.com/p2082923
Akbar Safarzadeh, Siamak Khayyatrostami, Babak Khayat Rostami, (2019). 'Experimental and Numerical Investigation on Effects of Different Fillet Shapes on Hydraulics and Flow Structure over the Rectangular Piano Key weirs', Quranic Knowledge Research, 19(5), pp.153-166. magiran.com/p2082923
اکبر صفرزاده؛ سیامک خیاط رستمی؛ بابک خیاط رستمی. "بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر شکل های مختلف دماغه بر هیدرولیک و ساختار جریان سرریز های کلید پیانویی مستطیل". فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 19 ،5 ، 1398، 153-166. magiran.com/p2082923
Akbar Safarzadeh; Siamak Khayyatrostami; Babak Khayat Rostami. "Experimental and Numerical Investigation on Effects of Different Fillet Shapes on Hydraulics and Flow Structure over the Rectangular Piano Key weirs", Quranic Knowledge Research, 19, 5, 2019, 153-166. magiran.com/p2082923
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال