ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد قمیشی، مهروز ساداتی، (1398). شناخت ترجیح بصری کودکان جهت ارتقاء خلاقیت با استفاده از روش کارت سورتینگ، نشریه علوم تربیتی، 26(2)، 197-216. magiran.com/p2083009
Mohammad Ghomeishi , Mahrouz Sadati, (2019). Recognition of Children's Visual Preferences to Promote Creativity Using Card Sorting Technique, Education Journal, 26(2), 197-216. magiran.com/p2083009
محمد قمیشی، مهروز ساداتی، شناخت ترجیح بصری کودکان جهت ارتقاء خلاقیت با استفاده از روش کارت سورتینگ. نشریه علوم تربیتی، 1398؛ 26(2): 197-216. magiran.com/p2083009
Mohammad Ghomeishi , Mahrouz Sadati, Recognition of Children's Visual Preferences to Promote Creativity Using Card Sorting Technique, Education Journal, 2019; 26(2): 197-216. magiran.com/p2083009
محمد قمیشی، مهروز ساداتی، "شناخت ترجیح بصری کودکان جهت ارتقاء خلاقیت با استفاده از روش کارت سورتینگ"، نشریه علوم تربیتی 26، شماره 2 (1398): 197-216. magiran.com/p2083009
Mohammad Ghomeishi , Mahrouz Sadati, "Recognition of Children's Visual Preferences to Promote Creativity Using Card Sorting Technique", Education Journal 26, no.2 (2019): 197-216. magiran.com/p2083009
محمد قمیشی، مهروز ساداتی، (1398). 'شناخت ترجیح بصری کودکان جهت ارتقاء خلاقیت با استفاده از روش کارت سورتینگ'، نشریه علوم تربیتی، 26(2)، صص.197-216. magiran.com/p2083009
Mohammad Ghomeishi , Mahrouz Sadati, (2019). 'Recognition of Children's Visual Preferences to Promote Creativity Using Card Sorting Technique', Education Journal, 26(2), pp.197-216. magiran.com/p2083009
محمد قمیشی؛ مهروز ساداتی. "شناخت ترجیح بصری کودکان جهت ارتقاء خلاقیت با استفاده از روش کارت سورتینگ". نشریه علوم تربیتی، 26 ،2 ، 1398، 197-216. magiran.com/p2083009
Mohammad Ghomeishi ; Mahrouz Sadati. "Recognition of Children's Visual Preferences to Promote Creativity Using Card Sorting Technique", Education Journal, 26, 2, 2019, 197-216. magiran.com/p2083009
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال