ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مانی موتمنی، هدی زبیری، (1398). کاربرد نماد طلا در سرمایه گذاری بیمه زندگی بدون ربا، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 19(76)، 241-259. magiran.com/p2083132
Mani Motameni , Hoda Zobeiri, (2019). Life Insurance Fund without usury: Gold Application in Iran’s Inflation Hedging, Islamic Economy, 19(76), 241-259. magiran.com/p2083132
مانی موتمنی، هدی زبیری، کاربرد نماد طلا در سرمایه گذاری بیمه زندگی بدون ربا. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 1398؛ 19(76): 241-259. magiran.com/p2083132
Mani Motameni , Hoda Zobeiri, Life Insurance Fund without usury: Gold Application in Iran’s Inflation Hedging, Islamic Economy, 2019; 19(76): 241-259. magiran.com/p2083132
مانی موتمنی، هدی زبیری، "کاربرد نماد طلا در سرمایه گذاری بیمه زندگی بدون ربا"، فصلنامه اقتصاد اسلامی 19، شماره 76 (1398): 241-259. magiran.com/p2083132
Mani Motameni , Hoda Zobeiri, "Life Insurance Fund without usury: Gold Application in Iran’s Inflation Hedging", Islamic Economy 19, no.76 (2019): 241-259. magiran.com/p2083132
مانی موتمنی، هدی زبیری، (1398). 'کاربرد نماد طلا در سرمایه گذاری بیمه زندگی بدون ربا'، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 19(76)، صص.241-259. magiran.com/p2083132
Mani Motameni , Hoda Zobeiri, (2019). 'Life Insurance Fund without usury: Gold Application in Iran’s Inflation Hedging', Islamic Economy, 19(76), pp.241-259. magiran.com/p2083132
مانی موتمنی؛ هدی زبیری. "کاربرد نماد طلا در سرمایه گذاری بیمه زندگی بدون ربا". فصلنامه اقتصاد اسلامی، 19 ،76 ، 1398، 241-259. magiran.com/p2083132
Mani Motameni ; Hoda Zobeiri. "Life Insurance Fund without usury: Gold Application in Iran’s Inflation Hedging", Islamic Economy, 19, 76, 2019, 241-259. magiran.com/p2083132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال