ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا رضوان طلب، مسعود جهاندوست دالنجان، (1398). انطباق احکام قضات مقلد بر فتوا یا قانون، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 11(21)، 85-114. magiran.com/p2083152
Mohammad Reza Rezvan Talab, Masood Jahandost Delijan, (2019). Adopting the Verdicts of Imitator Judges on Fatwa or Law, Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, 11(21), 85-114. magiran.com/p2083152
محمدرضا رضوان طلب، مسعود جهاندوست دالنجان، انطباق احکام قضات مقلد بر فتوا یا قانون. مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1398؛ 11(21): 85-114. magiran.com/p2083152
Mohammad Reza Rezvan Talab, Masood Jahandost Delijan, Adopting the Verdicts of Imitator Judges on Fatwa or Law, Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, 2019; 11(21): 85-114. magiran.com/p2083152
محمدرضا رضوان طلب، مسعود جهاندوست دالنجان، "انطباق احکام قضات مقلد بر فتوا یا قانون"، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی 11، شماره 21 (1398): 85-114. magiran.com/p2083152
Mohammad Reza Rezvan Talab, Masood Jahandost Delijan, "Adopting the Verdicts of Imitator Judges on Fatwa or Law", Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence 11, no.21 (2019): 85-114. magiran.com/p2083152
محمدرضا رضوان طلب، مسعود جهاندوست دالنجان، (1398). 'انطباق احکام قضات مقلد بر فتوا یا قانون'، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 11(21)، صص.85-114. magiran.com/p2083152
Mohammad Reza Rezvan Talab, Masood Jahandost Delijan, (2019). 'Adopting the Verdicts of Imitator Judges on Fatwa or Law', Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, 11(21), pp.85-114. magiran.com/p2083152
محمدرضا رضوان طلب؛ مسعود جهاندوست دالنجان. "انطباق احکام قضات مقلد بر فتوا یا قانون". مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 11 ،21 ، 1398، 85-114. magiran.com/p2083152
Mohammad Reza Rezvan Talab; Masood Jahandost Delijan. "Adopting the Verdicts of Imitator Judges on Fatwa or Law", Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, 11, 21, 2019, 85-114. magiran.com/p2083152
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال