ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور جهان تیغ، معین جهان تیغ، (1398). بررسی تاثیر بهره وری سیلاب برروند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از داده های میدانی و تصاویر لندست (مطالعه موردی: منطقه شندک سیستان)، فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 10(4)، 57-73. magiran.com/p2083199
Mansour Jahantigh , Moien Jahantigh, (2019). Study effect of flood productivity on vegetation changes using field work and Landsat satellite images (Case study: Shandak of Sistan region), Journal of Rs and Gis for natural Resources, 10(4), 57-73. magiran.com/p2083199
منصور جهان تیغ، معین جهان تیغ، بررسی تاثیر بهره وری سیلاب برروند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از داده های میدانی و تصاویر لندست (مطالعه موردی: منطقه شندک سیستان). فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 1398؛ 10(4): 57-73. magiran.com/p2083199
Mansour Jahantigh , Moien Jahantigh, Study effect of flood productivity on vegetation changes using field work and Landsat satellite images (Case study: Shandak of Sistan region), Journal of Rs and Gis for natural Resources, 2019; 10(4): 57-73. magiran.com/p2083199
منصور جهان تیغ، معین جهان تیغ، "بررسی تاثیر بهره وری سیلاب برروند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از داده های میدانی و تصاویر لندست (مطالعه موردی: منطقه شندک سیستان)"، فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 10، شماره 4 (1398): 57-73. magiran.com/p2083199
Mansour Jahantigh , Moien Jahantigh, "Study effect of flood productivity on vegetation changes using field work and Landsat satellite images (Case study: Shandak of Sistan region)", Journal of Rs and Gis for natural Resources 10, no.4 (2019): 57-73. magiran.com/p2083199
منصور جهان تیغ، معین جهان تیغ، (1398). 'بررسی تاثیر بهره وری سیلاب برروند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از داده های میدانی و تصاویر لندست (مطالعه موردی: منطقه شندک سیستان)'، فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 10(4)، صص.57-73. magiran.com/p2083199
Mansour Jahantigh , Moien Jahantigh, (2019). 'Study effect of flood productivity on vegetation changes using field work and Landsat satellite images (Case study: Shandak of Sistan region)', Journal of Rs and Gis for natural Resources, 10(4), pp.57-73. magiran.com/p2083199
منصور جهان تیغ؛ معین جهان تیغ. "بررسی تاثیر بهره وری سیلاب برروند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از داده های میدانی و تصاویر لندست (مطالعه موردی: منطقه شندک سیستان)". فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 10 ،4 ، 1398، 57-73. magiran.com/p2083199
Mansour Jahantigh ; Moien Jahantigh. "Study effect of flood productivity on vegetation changes using field work and Landsat satellite images (Case study: Shandak of Sistan region)", Journal of Rs and Gis for natural Resources, 10, 4, 2019, 57-73. magiran.com/p2083199
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال