ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Seyedeh Maryam Mousavi, Adis Kraskian Mujembari, Peyman Hassani Abharian, Sara Pashang, (2020). The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on quality of life of women with chronic low back pain, Researcher Bulletin of Medical Sciences, 23(1), 12. magiran.com/p2083347
Seyedeh Maryam Mousavi, Adis Kraskian Mujembari, Peyman Hassani Abharian, Sara Pashang, The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on quality of life of women with chronic low back pain, Researcher Bulletin of Medical Sciences, 2020; 23(1): 12. magiran.com/p2083347
Seyedeh Maryam Mousavi, Adis Kraskian Mujembari, Peyman Hassani Abharian, Sara Pashang, "The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on quality of life of women with chronic low back pain", Researcher Bulletin of Medical Sciences 23, no.1 (2020): 12. magiran.com/p2083347
Seyedeh Maryam Mousavi, Adis Kraskian Mujembari, Peyman Hassani Abharian, Sara Pashang, (2020). 'The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on quality of life of women with chronic low back pain', Researcher Bulletin of Medical Sciences, 23(1), pp.12. magiran.com/p2083347
Seyedeh Maryam Mousavi; Adis Kraskian Mujembari; Peyman Hassani Abharian; Sara Pashang. "The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on quality of life of women with chronic low back pain", Researcher Bulletin of Medical Sciences, 23, 1, 2020, 12. magiran.com/p2083347
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال