ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هانیه خرازی نوتاش، علی خادمی، جلیل باباپور، مرضیه علیوندی وفا، (1398). تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتلا به سردردهای میگرنی، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(2)، 378-387. magiran.com/p2083550
Haniye Kharazi Nutash, Ali Khademi, Jalil Babapour, Marzieh Alivandi Vafa, (2019). Effect of Metacognitive Therapy on Self-efficacy of Pain and Fear of Disease Progression in Nurses with Migraine Headaches, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(2), 378-387. magiran.com/p2083550
هانیه خرازی نوتاش، علی خادمی، جلیل باباپور، مرضیه علیوندی وفا، تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتلا به سردردهای میگرنی. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1398؛ 8(2): 378-387. magiran.com/p2083550
Haniye Kharazi Nutash, Ali Khademi, Jalil Babapour, Marzieh Alivandi Vafa, Effect of Metacognitive Therapy on Self-efficacy of Pain and Fear of Disease Progression in Nurses with Migraine Headaches, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2019; 8(2): 378-387. magiran.com/p2083550
هانیه خرازی نوتاش، علی خادمی، جلیل باباپور، مرضیه علیوندی وفا، "تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتلا به سردردهای میگرنی"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 8، شماره 2 (1398): 378-387. magiran.com/p2083550
Haniye Kharazi Nutash, Ali Khademi, Jalil Babapour, Marzieh Alivandi Vafa, "Effect of Metacognitive Therapy on Self-efficacy of Pain and Fear of Disease Progression in Nurses with Migraine Headaches", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 8, no.2 (2019): 378-387. magiran.com/p2083550
هانیه خرازی نوتاش، علی خادمی، جلیل باباپور، مرضیه علیوندی وفا، (1398). 'تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتلا به سردردهای میگرنی'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(2)، صص.378-387. magiran.com/p2083550
Haniye Kharazi Nutash, Ali Khademi, Jalil Babapour, Marzieh Alivandi Vafa, (2019). 'Effect of Metacognitive Therapy on Self-efficacy of Pain and Fear of Disease Progression in Nurses with Migraine Headaches', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(2), pp.378-387. magiran.com/p2083550
هانیه خرازی نوتاش؛ علی خادمی؛ جلیل باباپور؛ مرضیه علیوندی وفا. "تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتلا به سردردهای میگرنی". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8 ،2 ، 1398، 378-387. magiran.com/p2083550
Haniye Kharazi Nutash; Ali Khademi; Jalil Babapour; Marzieh Alivandi Vafa. "Effect of Metacognitive Therapy on Self-efficacy of Pain and Fear of Disease Progression in Nurses with Migraine Headaches", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8, 2, 2019, 378-387. magiran.com/p2083550
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال