ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه گودرزی، سمیه ریاحی، شیرین حسنوند، فرزاد ابراهیم زاده، رضا مسعودی، (1398). آموزش هوش معنوی و تغییرات مولفه های آن در پرستاران بخش ویژه، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(3)، 462-471. magiran.com/p2083671
Fateme Goudarzi, Somayeh Riahi, Shirin Hasanvand, Farzad Ebrahimzadeh, Reza Masoudi, (2019). Training the Spiritual Intelligence and Changing its' Components in Critical Care Nurses, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(3), 462-471. magiran.com/p2083671
فاطمه گودرزی، سمیه ریاحی، شیرین حسنوند، فرزاد ابراهیم زاده، رضا مسعودی، آموزش هوش معنوی و تغییرات مولفه های آن در پرستاران بخش ویژه. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1398؛ 8(3): 462-471. magiran.com/p2083671
Fateme Goudarzi, Somayeh Riahi, Shirin Hasanvand, Farzad Ebrahimzadeh, Reza Masoudi, Training the Spiritual Intelligence and Changing its' Components in Critical Care Nurses, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2019; 8(3): 462-471. magiran.com/p2083671
فاطمه گودرزی، سمیه ریاحی، شیرین حسنوند، فرزاد ابراهیم زاده، رضا مسعودی، "آموزش هوش معنوی و تغییرات مولفه های آن در پرستاران بخش ویژه"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 8، شماره 3 (1398): 462-471. magiran.com/p2083671
Fateme Goudarzi, Somayeh Riahi, Shirin Hasanvand, Farzad Ebrahimzadeh, Reza Masoudi, "Training the Spiritual Intelligence and Changing its' Components in Critical Care Nurses", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 8, no.3 (2019): 462-471. magiran.com/p2083671
فاطمه گودرزی، سمیه ریاحی، شیرین حسنوند، فرزاد ابراهیم زاده، رضا مسعودی، (1398). 'آموزش هوش معنوی و تغییرات مولفه های آن در پرستاران بخش ویژه'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(3)، صص.462-471. magiran.com/p2083671
Fateme Goudarzi, Somayeh Riahi, Shirin Hasanvand, Farzad Ebrahimzadeh, Reza Masoudi, (2019). 'Training the Spiritual Intelligence and Changing its' Components in Critical Care Nurses', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(3), pp.462-471. magiran.com/p2083671
فاطمه گودرزی؛ سمیه ریاحی؛ شیرین حسنوند؛ فرزاد ابراهیم زاده؛ رضا مسعودی. "آموزش هوش معنوی و تغییرات مولفه های آن در پرستاران بخش ویژه". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8 ،3 ، 1398، 462-471. magiran.com/p2083671
Fateme Goudarzi; Somayeh Riahi; Shirin Hasanvand; Farzad Ebrahimzadeh; Reza Masoudi. "Training the Spiritual Intelligence and Changing its' Components in Critical Care Nurses", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8, 3, 2019, 462-471. magiran.com/p2083671
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال