ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان کاظمی، (1398). راهبردهای سیاسی تقویت اقتدار ملی ج.ا.ایران با تاکید بر اولو یت بندی مولفه های بعد سیاسی قدرت ملی، فصلنامه راهبرد دفاعی، 17(67)، 151-183. magiran.com/p2083947
Ehsan Kazemi, (2019). Political Strategies to Strengthen I.R. of Iran' National Authority by Emphasizing Prioritization of Political Dimensions of National Power, Quarterly Defens Strategy, 17(67), 151-183. magiran.com/p2083947
احسان کاظمی، راهبردهای سیاسی تقویت اقتدار ملی ج.ا.ایران با تاکید بر اولو یت بندی مولفه های بعد سیاسی قدرت ملی. فصلنامه راهبرد دفاعی، 1398؛ 17(67): 151-183. magiran.com/p2083947
Ehsan Kazemi, Political Strategies to Strengthen I.R. of Iran' National Authority by Emphasizing Prioritization of Political Dimensions of National Power, Quarterly Defens Strategy, 2019; 17(67): 151-183. magiran.com/p2083947
احسان کاظمی، "راهبردهای سیاسی تقویت اقتدار ملی ج.ا.ایران با تاکید بر اولو یت بندی مولفه های بعد سیاسی قدرت ملی"، فصلنامه راهبرد دفاعی 17، شماره 67 (1398): 151-183. magiran.com/p2083947
Ehsan Kazemi, "Political Strategies to Strengthen I.R. of Iran' National Authority by Emphasizing Prioritization of Political Dimensions of National Power", Quarterly Defens Strategy 17, no.67 (2019): 151-183. magiran.com/p2083947
احسان کاظمی، (1398). 'راهبردهای سیاسی تقویت اقتدار ملی ج.ا.ایران با تاکید بر اولو یت بندی مولفه های بعد سیاسی قدرت ملی'، فصلنامه راهبرد دفاعی، 17(67)، صص.151-183. magiran.com/p2083947
Ehsan Kazemi, (2019). 'Political Strategies to Strengthen I.R. of Iran' National Authority by Emphasizing Prioritization of Political Dimensions of National Power', Quarterly Defens Strategy, 17(67), pp.151-183. magiran.com/p2083947
احسان کاظمی. "راهبردهای سیاسی تقویت اقتدار ملی ج.ا.ایران با تاکید بر اولو یت بندی مولفه های بعد سیاسی قدرت ملی". فصلنامه راهبرد دفاعی، 17 ،67 ، 1398، 151-183. magiran.com/p2083947
Ehsan Kazemi. "Political Strategies to Strengthen I.R. of Iran' National Authority by Emphasizing Prioritization of Political Dimensions of National Power", Quarterly Defens Strategy, 17, 67, 2019, 151-183. magiran.com/p2083947
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال