ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا بختیاری، حسن متین همایی، فرشاد غزالیان، (1398). تاثیر 4 هفته تمرین هوازی بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آنژیوژنز در بافت قلب رت های نر مبتلا به دیابت نوع دو، نشریه ارمغان دانش، 24(5)، 892-905. magiran.com/p2084037
Fariba Bakhtiari, (2019). The effects of 4 weeks aerobic training on oxidative and angiogenesis markers of cardiac tissue in type 2 diabetic male wistar rats, Armaghane-danesh, 24(5), 892-905. magiran.com/p2084037
فریبا بختیاری، حسن متین همایی، فرشاد غزالیان، تاثیر 4 هفته تمرین هوازی بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آنژیوژنز در بافت قلب رت های نر مبتلا به دیابت نوع دو. نشریه ارمغان دانش، 1398؛ 24(5): 892-905. magiran.com/p2084037
Fariba Bakhtiari, The effects of 4 weeks aerobic training on oxidative and angiogenesis markers of cardiac tissue in type 2 diabetic male wistar rats, Armaghane-danesh, 2019; 24(5): 892-905. magiran.com/p2084037
فریبا بختیاری، حسن متین همایی، فرشاد غزالیان، "تاثیر 4 هفته تمرین هوازی بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آنژیوژنز در بافت قلب رت های نر مبتلا به دیابت نوع دو"، نشریه ارمغان دانش 24، شماره 5 (1398): 892-905. magiran.com/p2084037
Fariba Bakhtiari, "The effects of 4 weeks aerobic training on oxidative and angiogenesis markers of cardiac tissue in type 2 diabetic male wistar rats", Armaghane-danesh 24, no.5 (2019): 892-905. magiran.com/p2084037
فریبا بختیاری، حسن متین همایی، فرشاد غزالیان، (1398). 'تاثیر 4 هفته تمرین هوازی بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آنژیوژنز در بافت قلب رت های نر مبتلا به دیابت نوع دو'، نشریه ارمغان دانش، 24(5)، صص.892-905. magiran.com/p2084037
Fariba Bakhtiari, (2019). 'The effects of 4 weeks aerobic training on oxidative and angiogenesis markers of cardiac tissue in type 2 diabetic male wistar rats', Armaghane-danesh, 24(5), pp.892-905. magiran.com/p2084037
فریبا بختیاری؛ حسن متین همایی؛ فرشاد غزالیان. "تاثیر 4 هفته تمرین هوازی بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آنژیوژنز در بافت قلب رت های نر مبتلا به دیابت نوع دو". نشریه ارمغان دانش، 24 ،5 ، 1398، 892-905. magiran.com/p2084037
Fariba Bakhtiari. "The effects of 4 weeks aerobic training on oxidative and angiogenesis markers of cardiac tissue in type 2 diabetic male wistar rats", Armaghane-danesh, 24, 5, 2019, 892-905. magiran.com/p2084037
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال