ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه فلاح، مجتبی امیری، نسترن حاجی حیدری، نادر سید امیری، محمدرحیم اسفیدانی، (1398). طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی)، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 12(45)، 59-84. magiran.com/p2084191
Mahbube Falah, Mojtaba Amiri , Nastaran Hajheidari, Nader Seyedamiri, Rahim Esfidani, (2019). Developing an Entrepreneurial Ecosystem Model for IT Startups (Case Study: South Khorasan), Management Researches, 12(45), 59-84. magiran.com/p2084191
محبوبه فلاح، مجتبی امیری، نسترن حاجی حیدری، نادر سید امیری، محمدرحیم اسفیدانی، طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی). مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 1398؛ 12(45): 59-84. magiran.com/p2084191
Mahbube Falah, Mojtaba Amiri , Nastaran Hajheidari, Nader Seyedamiri, Rahim Esfidani, Developing an Entrepreneurial Ecosystem Model for IT Startups (Case Study: South Khorasan), Management Researches, 2019; 12(45): 59-84. magiran.com/p2084191
محبوبه فلاح، مجتبی امیری، نسترن حاجی حیدری، نادر سید امیری، محمدرحیم اسفیدانی، "طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی)"، مجله پژوهش های مدیریت عمومی 12، شماره 45 (1398): 59-84. magiran.com/p2084191
Mahbube Falah, Mojtaba Amiri , Nastaran Hajheidari, Nader Seyedamiri, Rahim Esfidani, "Developing an Entrepreneurial Ecosystem Model for IT Startups (Case Study: South Khorasan)", Management Researches 12, no.45 (2019): 59-84. magiran.com/p2084191
محبوبه فلاح، مجتبی امیری، نسترن حاجی حیدری، نادر سید امیری، محمدرحیم اسفیدانی، (1398). 'طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی)'، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 12(45)، صص.59-84. magiran.com/p2084191
Mahbube Falah, Mojtaba Amiri , Nastaran Hajheidari, Nader Seyedamiri, Rahim Esfidani, (2019). 'Developing an Entrepreneurial Ecosystem Model for IT Startups (Case Study: South Khorasan)', Management Researches, 12(45), pp.59-84. magiran.com/p2084191
محبوبه فلاح؛ مجتبی امیری؛ نسترن حاجی حیدری؛ نادر سید امیری؛ محمدرحیم اسفیدانی. "طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی)". مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 12 ،45 ، 1398، 59-84. magiran.com/p2084191
Mahbube Falah; Mojtaba Amiri ; Nastaran Hajheidari; Nader Seyedamiri; Rahim Esfidani. "Developing an Entrepreneurial Ecosystem Model for IT Startups (Case Study: South Khorasan)", Management Researches, 12, 45, 2019, 59-84. magiran.com/p2084191
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال