ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رضا مردانی، مهدی زنگانه، محمد عدل خانقاه، (1398). تاثیر تناسب ضعیف فرد با سازمان بر تمایل به ترک خدمت کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل کننده معنویت، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 12(45)، 311-330. magiran.com/p2084201
Mohammad Reza Mardani , Mehdi Zanganeh, Mohammad Adl Khanghah, (2019). The effect of Poor fit Person with Organization on the Intentions to Quit Headquarters Staff of the Ministry of Education with emphasize on the Mediator Role of job Burnout and Moderating Role of Spirituality, Management Researches, 12(45), 311-330. magiran.com/p2084201
محمد رضا مردانی، مهدی زنگانه، محمد عدل خانقاه، تاثیر تناسب ضعیف فرد با سازمان بر تمایل به ترک خدمت کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل کننده معنویت. مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 1398؛ 12(45): 311-330. magiran.com/p2084201
Mohammad Reza Mardani , Mehdi Zanganeh, Mohammad Adl Khanghah, The effect of Poor fit Person with Organization on the Intentions to Quit Headquarters Staff of the Ministry of Education with emphasize on the Mediator Role of job Burnout and Moderating Role of Spirituality, Management Researches, 2019; 12(45): 311-330. magiran.com/p2084201
محمد رضا مردانی، مهدی زنگانه، محمد عدل خانقاه، "تاثیر تناسب ضعیف فرد با سازمان بر تمایل به ترک خدمت کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل کننده معنویت"، مجله پژوهش های مدیریت عمومی 12، شماره 45 (1398): 311-330. magiran.com/p2084201
Mohammad Reza Mardani , Mehdi Zanganeh, Mohammad Adl Khanghah, "The effect of Poor fit Person with Organization on the Intentions to Quit Headquarters Staff of the Ministry of Education with emphasize on the Mediator Role of job Burnout and Moderating Role of Spirituality", Management Researches 12, no.45 (2019): 311-330. magiran.com/p2084201
محمد رضا مردانی، مهدی زنگانه، محمد عدل خانقاه، (1398). 'تاثیر تناسب ضعیف فرد با سازمان بر تمایل به ترک خدمت کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل کننده معنویت'، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 12(45)، صص.311-330. magiran.com/p2084201
Mohammad Reza Mardani , Mehdi Zanganeh, Mohammad Adl Khanghah, (2019). 'The effect of Poor fit Person with Organization on the Intentions to Quit Headquarters Staff of the Ministry of Education with emphasize on the Mediator Role of job Burnout and Moderating Role of Spirituality', Management Researches, 12(45), pp.311-330. magiran.com/p2084201
محمد رضا مردانی؛ مهدی زنگانه؛ محمد عدل خانقاه. "تاثیر تناسب ضعیف فرد با سازمان بر تمایل به ترک خدمت کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل کننده معنویت". مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 12 ،45 ، 1398، 311-330. magiran.com/p2084201
Mohammad Reza Mardani ; Mehdi Zanganeh; Mohammad Adl Khanghah. "The effect of Poor fit Person with Organization on the Intentions to Quit Headquarters Staff of the Ministry of Education with emphasize on the Mediator Role of job Burnout and Moderating Role of Spirituality", Management Researches, 12, 45, 2019, 311-330. magiran.com/p2084201
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال