ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسترن سیداسماعیلی قمی، پرویز شریفی درآمدی، سعید رضایی، علی دلاور، (1398). اثربخشی برنامه نقاشی درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(82)، 1141-1149. magiran.com/p2084265
Nastaran Seyedesmaili Ghomi, Parviz Sharifidaramadi, Saeed Rezai, Ali Delavar, (2020). The effectiveness of painting therapy program based mindfulness on challenging behaviors of high - functioning autism children, Journal of Psychological Sciences, 18(82), 1141-1149. magiran.com/p2084265
نسترن سیداسماعیلی قمی، پرویز شریفی درآمدی، سعید رضایی، علی دلاور، اثربخشی برنامه نقاشی درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا. فصلنامه علوم روانشناختی، 1398؛ 18(82): 1141-1149. magiran.com/p2084265
Nastaran Seyedesmaili Ghomi, Parviz Sharifidaramadi, Saeed Rezai, Ali Delavar, The effectiveness of painting therapy program based mindfulness on challenging behaviors of high - functioning autism children, Journal of Psychological Sciences, 2020; 18(82): 1141-1149. magiran.com/p2084265
نسترن سیداسماعیلی قمی، پرویز شریفی درآمدی، سعید رضایی، علی دلاور، "اثربخشی برنامه نقاشی درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا"، فصلنامه علوم روانشناختی 18، شماره 82 (1398): 1141-1149. magiran.com/p2084265
Nastaran Seyedesmaili Ghomi, Parviz Sharifidaramadi, Saeed Rezai, Ali Delavar, "The effectiveness of painting therapy program based mindfulness on challenging behaviors of high - functioning autism children", Journal of Psychological Sciences 18, no.82 (2020): 1141-1149. magiran.com/p2084265
نسترن سیداسماعیلی قمی، پرویز شریفی درآمدی، سعید رضایی، علی دلاور، (1398). 'اثربخشی برنامه نقاشی درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا'، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(82)، صص.1141-1149. magiran.com/p2084265
Nastaran Seyedesmaili Ghomi, Parviz Sharifidaramadi, Saeed Rezai, Ali Delavar, (2020). 'The effectiveness of painting therapy program based mindfulness on challenging behaviors of high - functioning autism children', Journal of Psychological Sciences, 18(82), pp.1141-1149. magiran.com/p2084265
نسترن سیداسماعیلی قمی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ سعید رضایی؛ علی دلاور. "اثربخشی برنامه نقاشی درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا". فصلنامه علوم روانشناختی، 18 ،82 ، 1398، 1141-1149. magiran.com/p2084265
Nastaran Seyedesmaili Ghomi; Parviz Sharifidaramadi; Saeed Rezai; Ali Delavar. "The effectiveness of painting therapy program based mindfulness on challenging behaviors of high - functioning autism children", Journal of Psychological Sciences, 18, 82, 2020, 1141-1149. magiran.com/p2084265
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال