ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا افتخاری بیاتی، سارا پاشنگ، فریبرز باقری، حسن احدی، (1398). مقایسه تاثیر آموزش ذهن آگاهی و دارو درمانگری بر افزایش امید زنان سالمند مبتلا به آلزایمر آسایشگاه های قزوین، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(82)، 1175-1180. magiran.com/p2084268
Alireza Eftekhari Bayati, Sara Pashang, Fariborz Bagheri, Hassan Ahadi, (2020). Comparing the effect of mindfulness training and drug therapy on increasing hope in elderly women with alzheimer's diseases in qazvin, Journal of Psychological Sciences, 18(82), 1175-1180. magiran.com/p2084268
علیرضا افتخاری بیاتی، سارا پاشنگ، فریبرز باقری، حسن احدی، مقایسه تاثیر آموزش ذهن آگاهی و دارو درمانگری بر افزایش امید زنان سالمند مبتلا به آلزایمر آسایشگاه های قزوین. فصلنامه علوم روانشناختی، 1398؛ 18(82): 1175-1180. magiran.com/p2084268
Alireza Eftekhari Bayati, Sara Pashang, Fariborz Bagheri, Hassan Ahadi, Comparing the effect of mindfulness training and drug therapy on increasing hope in elderly women with alzheimer's diseases in qazvin, Journal of Psychological Sciences, 2020; 18(82): 1175-1180. magiran.com/p2084268
علیرضا افتخاری بیاتی، سارا پاشنگ، فریبرز باقری، حسن احدی، "مقایسه تاثیر آموزش ذهن آگاهی و دارو درمانگری بر افزایش امید زنان سالمند مبتلا به آلزایمر آسایشگاه های قزوین"، فصلنامه علوم روانشناختی 18، شماره 82 (1398): 1175-1180. magiran.com/p2084268
Alireza Eftekhari Bayati, Sara Pashang, Fariborz Bagheri, Hassan Ahadi, "Comparing the effect of mindfulness training and drug therapy on increasing hope in elderly women with alzheimer's diseases in qazvin", Journal of Psychological Sciences 18, no.82 (2020): 1175-1180. magiran.com/p2084268
علیرضا افتخاری بیاتی، سارا پاشنگ، فریبرز باقری، حسن احدی، (1398). 'مقایسه تاثیر آموزش ذهن آگاهی و دارو درمانگری بر افزایش امید زنان سالمند مبتلا به آلزایمر آسایشگاه های قزوین'، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(82)، صص.1175-1180. magiran.com/p2084268
Alireza Eftekhari Bayati, Sara Pashang, Fariborz Bagheri, Hassan Ahadi, (2020). 'Comparing the effect of mindfulness training and drug therapy on increasing hope in elderly women with alzheimer's diseases in qazvin', Journal of Psychological Sciences, 18(82), pp.1175-1180. magiran.com/p2084268
علیرضا افتخاری بیاتی؛ سارا پاشنگ؛ فریبرز باقری؛ حسن احدی. "مقایسه تاثیر آموزش ذهن آگاهی و دارو درمانگری بر افزایش امید زنان سالمند مبتلا به آلزایمر آسایشگاه های قزوین". فصلنامه علوم روانشناختی، 18 ،82 ، 1398، 1175-1180. magiran.com/p2084268
Alireza Eftekhari Bayati; Sara Pashang; Fariborz Bagheri; Hassan Ahadi. "Comparing the effect of mindfulness training and drug therapy on increasing hope in elderly women with alzheimer's diseases in qazvin", Journal of Psychological Sciences, 18, 82, 2020, 1175-1180. magiran.com/p2084268
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال