ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی کاوه، آزیتا افراشی، (1398). زبان فرمولواره ای و نقش آن در آموزش زبان فارسی، دو فصلنامه زبان شناخت، 10(1)، 81-106. magiran.com/p2084645
Mojtaba Kaveh , Azita Afrashi, (2019). Formulaic Language and its Role in Persian Language Teaching, Zabanshenakht, 10(1), 81-106. magiran.com/p2084645
مجتبی کاوه، آزیتا افراشی، زبان فرمولواره ای و نقش آن در آموزش زبان فارسی. دو فصلنامه زبان شناخت، 1398؛ 10(1): 81-106. magiran.com/p2084645
Mojtaba Kaveh , Azita Afrashi, Formulaic Language and its Role in Persian Language Teaching, Zabanshenakht, 2019; 10(1): 81-106. magiran.com/p2084645
مجتبی کاوه، آزیتا افراشی، "زبان فرمولواره ای و نقش آن در آموزش زبان فارسی"، دو فصلنامه زبان شناخت 10، شماره 1 (1398): 81-106. magiran.com/p2084645
Mojtaba Kaveh , Azita Afrashi, "Formulaic Language and its Role in Persian Language Teaching", Zabanshenakht 10, no.1 (2019): 81-106. magiran.com/p2084645
مجتبی کاوه، آزیتا افراشی، (1398). 'زبان فرمولواره ای و نقش آن در آموزش زبان فارسی'، دو فصلنامه زبان شناخت، 10(1)، صص.81-106. magiran.com/p2084645
Mojtaba Kaveh , Azita Afrashi, (2019). 'Formulaic Language and its Role in Persian Language Teaching', Zabanshenakht, 10(1), pp.81-106. magiran.com/p2084645
مجتبی کاوه؛ آزیتا افراشی. "زبان فرمولواره ای و نقش آن در آموزش زبان فارسی". دو فصلنامه زبان شناخت، 10 ،1 ، 1398، 81-106. magiran.com/p2084645
Mojtaba Kaveh ; Azita Afrashi. "Formulaic Language and its Role in Persian Language Teaching", Zabanshenakht, 10, 1, 2019, 81-106. magiran.com/p2084645
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال