ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی محمودزهی، علیرضا بهره مند، (1398). اهمیت ترجمه در مستندات زبان های ایرانی باستان، دو فصلنامه زبان شناخت، 10(1)، 107-126. magiran.com/p2084646
Mousa Mahmoudzehi , Alireza Bahremand, (2019). Significance of Translation in Documents of Ancient Iranian Languages, Zabanshenakht, 10(1), 107-126. magiran.com/p2084646
موسی محمودزهی، علیرضا بهره مند، اهمیت ترجمه در مستندات زبان های ایرانی باستان. دو فصلنامه زبان شناخت، 1398؛ 10(1): 107-126. magiran.com/p2084646
Mousa Mahmoudzehi , Alireza Bahremand, Significance of Translation in Documents of Ancient Iranian Languages, Zabanshenakht, 2019; 10(1): 107-126. magiran.com/p2084646
موسی محمودزهی، علیرضا بهره مند، "اهمیت ترجمه در مستندات زبان های ایرانی باستان"، دو فصلنامه زبان شناخت 10، شماره 1 (1398): 107-126. magiran.com/p2084646
Mousa Mahmoudzehi , Alireza Bahremand, "Significance of Translation in Documents of Ancient Iranian Languages", Zabanshenakht 10, no.1 (2019): 107-126. magiran.com/p2084646
موسی محمودزهی، علیرضا بهره مند، (1398). 'اهمیت ترجمه در مستندات زبان های ایرانی باستان'، دو فصلنامه زبان شناخت، 10(1)، صص.107-126. magiran.com/p2084646
Mousa Mahmoudzehi , Alireza Bahremand, (2019). 'Significance of Translation in Documents of Ancient Iranian Languages', Zabanshenakht, 10(1), pp.107-126. magiran.com/p2084646
موسی محمودزهی؛ علیرضا بهره مند. "اهمیت ترجمه در مستندات زبان های ایرانی باستان". دو فصلنامه زبان شناخت، 10 ،1 ، 1398، 107-126. magiran.com/p2084646
Mousa Mahmoudzehi ; Alireza Bahremand. "Significance of Translation in Documents of Ancient Iranian Languages", Zabanshenakht, 10, 1, 2019, 107-126. magiran.com/p2084646
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال