ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آذر خانی، فاطمه مدرسی، بهمن نزهت، (1398). بررسی واژه‏های شناور در رساله «ارشاد المریدین» کمال‏الدین حسین خوارزمی، دو فصلنامه زبان شناخت، 10(1)، 20-43. magiran.com/p2084647
Azar Khani , Fatemeh Modarresi, Bahman Nozhat, (2019). The Investigation of “Float Words” or Mofradāt in Sheikh Hossein Khwarizmi’s Iršād al- Morīdīn, Zabanshenakht, 10(1), 20-43. magiran.com/p2084647
آذر خانی، فاطمه مدرسی، بهمن نزهت، بررسی واژه‏های شناور در رساله «ارشاد المریدین» کمال‏الدین حسین خوارزمی. دو فصلنامه زبان شناخت، 1398؛ 10(1): 20-43. magiran.com/p2084647
Azar Khani , Fatemeh Modarresi, Bahman Nozhat, The Investigation of “Float Words” or Mofradāt in Sheikh Hossein Khwarizmi’s Iršād al- Morīdīn, Zabanshenakht, 2019; 10(1): 20-43. magiran.com/p2084647
آذر خانی، فاطمه مدرسی، بهمن نزهت، "بررسی واژه‏های شناور در رساله «ارشاد المریدین» کمال‏الدین حسین خوارزمی"، دو فصلنامه زبان شناخت 10، شماره 1 (1398): 20-43. magiran.com/p2084647
Azar Khani , Fatemeh Modarresi, Bahman Nozhat, "The Investigation of “Float Words” or Mofradāt in Sheikh Hossein Khwarizmi’s Iršād al- Morīdīn", Zabanshenakht 10, no.1 (2019): 20-43. magiran.com/p2084647
آذر خانی، فاطمه مدرسی، بهمن نزهت، (1398). 'بررسی واژه‏های شناور در رساله «ارشاد المریدین» کمال‏الدین حسین خوارزمی'، دو فصلنامه زبان شناخت، 10(1)، صص.20-43. magiran.com/p2084647
Azar Khani , Fatemeh Modarresi, Bahman Nozhat, (2019). 'The Investigation of “Float Words” or Mofradāt in Sheikh Hossein Khwarizmi’s Iršād al- Morīdīn', Zabanshenakht, 10(1), pp.20-43. magiran.com/p2084647
آذر خانی؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت. "بررسی واژه‏های شناور در رساله «ارشاد المریدین» کمال‏الدین حسین خوارزمی". دو فصلنامه زبان شناخت، 10 ،1 ، 1398، 20-43. magiran.com/p2084647
Azar Khani ; Fatemeh Modarresi; Bahman Nozhat. "The Investigation of “Float Words” or Mofradāt in Sheikh Hossein Khwarizmi’s Iršād al- Morīdīn", Zabanshenakht, 10, 1, 2019, 20-43. magiran.com/p2084647
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال