ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسد آبشیرینی، (1398). بررسی فرآیند خلق معنای واقعیت در زبان نثر رئال-ناتورال چوبک با تکیه بر داستان «چرا دریا طوفانی شده بود»، مجله زبان و ادبیات فارسی، 27(87)، 7-32. magiran.com/p2084784
Asad Abshirni, (2019). A Survey of the process of Creating the Meaning of Reality in Chobak’s Real and Naturalist Prose Style; The Case of “Why the Sea was Stormy”, Half-Yearly Persian Language and Literature, 27(87), 7-32. magiran.com/p2084784
اسد آبشیرینی، بررسی فرآیند خلق معنای واقعیت در زبان نثر رئال-ناتورال چوبک با تکیه بر داستان «چرا دریا طوفانی شده بود». مجله زبان و ادبیات فارسی، 1398؛ 27(87): 7-32. magiran.com/p2084784
Asad Abshirni, A Survey of the process of Creating the Meaning of Reality in Chobak’s Real and Naturalist Prose Style; The Case of “Why the Sea was Stormy”, Half-Yearly Persian Language and Literature, 2019; 27(87): 7-32. magiran.com/p2084784
اسد آبشیرینی، "بررسی فرآیند خلق معنای واقعیت در زبان نثر رئال-ناتورال چوبک با تکیه بر داستان «چرا دریا طوفانی شده بود»"، مجله زبان و ادبیات فارسی 27، شماره 87 (1398): 7-32. magiran.com/p2084784
Asad Abshirni, "A Survey of the process of Creating the Meaning of Reality in Chobak’s Real and Naturalist Prose Style; The Case of “Why the Sea was Stormy”", Half-Yearly Persian Language and Literature 27, no.87 (2019): 7-32. magiran.com/p2084784
اسد آبشیرینی، (1398). 'بررسی فرآیند خلق معنای واقعیت در زبان نثر رئال-ناتورال چوبک با تکیه بر داستان «چرا دریا طوفانی شده بود»'، مجله زبان و ادبیات فارسی، 27(87)، صص.7-32. magiran.com/p2084784
Asad Abshirni, (2019). 'A Survey of the process of Creating the Meaning of Reality in Chobak’s Real and Naturalist Prose Style; The Case of “Why the Sea was Stormy”', Half-Yearly Persian Language and Literature, 27(87), pp.7-32. magiran.com/p2084784
اسد آبشیرینی. "بررسی فرآیند خلق معنای واقعیت در زبان نثر رئال-ناتورال چوبک با تکیه بر داستان «چرا دریا طوفانی شده بود»". مجله زبان و ادبیات فارسی، 27 ،87 ، 1398، 7-32. magiran.com/p2084784
Asad Abshirni. "A Survey of the process of Creating the Meaning of Reality in Chobak’s Real and Naturalist Prose Style; The Case of “Why the Sea was Stormy”", Half-Yearly Persian Language and Literature, 27, 87, 2019, 7-32. magiran.com/p2084784
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال