ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید کریمی، د همایون نیکخواه، پویان پهلوانی، (1398). مروری بر آسیب های چشمی ناشی از اجسام خارجی داخل چشمی در جانبازان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پیامد بینایی آن، مجله چشم پزشکی بینا، 24(4)، 144-150. magiran.com/p2084806
S Karimi, H Nikkhak , P Pahlevani, (2020). Iraq-Iran War-related Intraocular Foreign Body Injuries in Veterans, Journal of Ophthalmology Bina, 24(4), 144-150. magiran.com/p2084806
سعید کریمی، د همایون نیکخواه، پویان پهلوانی، مروری بر آسیب های چشمی ناشی از اجسام خارجی داخل چشمی در جانبازان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پیامد بینایی آن. مجله چشم پزشکی بینا، 1398؛ 24(4): 144-150. magiran.com/p2084806
S Karimi, H Nikkhak , P Pahlevani, Iraq-Iran War-related Intraocular Foreign Body Injuries in Veterans, Journal of Ophthalmology Bina, 2020; 24(4): 144-150. magiran.com/p2084806
سعید کریمی، د همایون نیکخواه، پویان پهلوانی، "مروری بر آسیب های چشمی ناشی از اجسام خارجی داخل چشمی در جانبازان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پیامد بینایی آن"، مجله چشم پزشکی بینا 24، شماره 4 (1398): 144-150. magiran.com/p2084806
S Karimi, H Nikkhak , P Pahlevani, "Iraq-Iran War-related Intraocular Foreign Body Injuries in Veterans", Journal of Ophthalmology Bina 24, no.4 (2020): 144-150. magiran.com/p2084806
سعید کریمی، د همایون نیکخواه، پویان پهلوانی، (1398). 'مروری بر آسیب های چشمی ناشی از اجسام خارجی داخل چشمی در جانبازان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پیامد بینایی آن'، مجله چشم پزشکی بینا، 24(4)، صص.144-150. magiran.com/p2084806
S Karimi, H Nikkhak , P Pahlevani, (2020). 'Iraq-Iran War-related Intraocular Foreign Body Injuries in Veterans', Journal of Ophthalmology Bina, 24(4), pp.144-150. magiran.com/p2084806
سعید کریمی؛ د همایون نیکخواه؛ پویان پهلوانی. "مروری بر آسیب های چشمی ناشی از اجسام خارجی داخل چشمی در جانبازان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پیامد بینایی آن". مجله چشم پزشکی بینا، 24 ،4 ، 1398، 144-150. magiran.com/p2084806
S Karimi; H Nikkhak ; P Pahlevani. "Iraq-Iran War-related Intraocular Foreign Body Injuries in Veterans", Journal of Ophthalmology Bina, 24, 4, 2020, 144-150. magiran.com/p2084806
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال