ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حیدر کریمی، پروین ساجدی، (1398). تاثیر فشار مثبت انتهای بازدمی بر کاهش عوارض تنفسی بیماران تحت عمل جراحی باریاتریک لاپاراسکوپیک در حین و پس از عمل جراحی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(555)، 1333-1337. magiran.com/p2084851
Heidar Karimi, Parvin Sajedi, (2020). The Effect of Positive End Expiratory Pressure on Reduction of Respiratory Complications during and after the Surgery in Patients undergoing Laparoscopic Bariatric Surgery, Journal Of Isfahan Medical School, 37(555), 1333-1337. magiran.com/p2084851
حیدر کریمی، پروین ساجدی، تاثیر فشار مثبت انتهای بازدمی بر کاهش عوارض تنفسی بیماران تحت عمل جراحی باریاتریک لاپاراسکوپیک در حین و پس از عمل جراحی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(555): 1333-1337. magiran.com/p2084851
Heidar Karimi, Parvin Sajedi, The Effect of Positive End Expiratory Pressure on Reduction of Respiratory Complications during and after the Surgery in Patients undergoing Laparoscopic Bariatric Surgery, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 37(555): 1333-1337. magiran.com/p2084851
حیدر کریمی، پروین ساجدی، "تاثیر فشار مثبت انتهای بازدمی بر کاهش عوارض تنفسی بیماران تحت عمل جراحی باریاتریک لاپاراسکوپیک در حین و پس از عمل جراحی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 555 (1398): 1333-1337. magiran.com/p2084851
Heidar Karimi, Parvin Sajedi, "The Effect of Positive End Expiratory Pressure on Reduction of Respiratory Complications during and after the Surgery in Patients undergoing Laparoscopic Bariatric Surgery", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.555 (2020): 1333-1337. magiran.com/p2084851
حیدر کریمی، پروین ساجدی، (1398). 'تاثیر فشار مثبت انتهای بازدمی بر کاهش عوارض تنفسی بیماران تحت عمل جراحی باریاتریک لاپاراسکوپیک در حین و پس از عمل جراحی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(555)، صص.1333-1337. magiran.com/p2084851
Heidar Karimi, Parvin Sajedi, (2020). 'The Effect of Positive End Expiratory Pressure on Reduction of Respiratory Complications during and after the Surgery in Patients undergoing Laparoscopic Bariatric Surgery', Journal Of Isfahan Medical School, 37(555), pp.1333-1337. magiran.com/p2084851
حیدر کریمی؛ پروین ساجدی. "تاثیر فشار مثبت انتهای بازدمی بر کاهش عوارض تنفسی بیماران تحت عمل جراحی باریاتریک لاپاراسکوپیک در حین و پس از عمل جراحی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،555 ، 1398، 1333-1337. magiran.com/p2084851
Heidar Karimi; Parvin Sajedi. "The Effect of Positive End Expiratory Pressure on Reduction of Respiratory Complications during and after the Surgery in Patients undergoing Laparoscopic Bariatric Surgery", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 555, 2020, 1333-1337. magiran.com/p2084851
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال