ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم گل محمدی، سید مهدی بهشتی نصر، فائزه اکبری، (1398). بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه اسطوخودوس بر روی نورون های پورکنژ تحت استرس شنای اجباری در موش های صحرایی نر با روش هیستولوژی و ایمونوهیستوشیمی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(555)، 1338-1346. magiran.com/p2084852
Rahim Golmohammadi, Seyed Mehedi Beheshti Naser, Faezeh Akbari, (2020). The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Lavandula Angustifolia on Purkinje Neurons Following Enforced Swimming Stress in Male Rats, Journal Of Isfahan Medical School, 37(555), 1338-1346. magiran.com/p2084852
رحیم گل محمدی، سید مهدی بهشتی نصر، فائزه اکبری، بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه اسطوخودوس بر روی نورون های پورکنژ تحت استرس شنای اجباری در موش های صحرایی نر با روش هیستولوژی و ایمونوهیستوشیمی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(555): 1338-1346. magiran.com/p2084852
Rahim Golmohammadi, Seyed Mehedi Beheshti Naser, Faezeh Akbari, The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Lavandula Angustifolia on Purkinje Neurons Following Enforced Swimming Stress in Male Rats, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 37(555): 1338-1346. magiran.com/p2084852
رحیم گل محمدی، سید مهدی بهشتی نصر، فائزه اکبری، "بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه اسطوخودوس بر روی نورون های پورکنژ تحت استرس شنای اجباری در موش های صحرایی نر با روش هیستولوژی و ایمونوهیستوشیمی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 555 (1398): 1338-1346. magiran.com/p2084852
Rahim Golmohammadi, Seyed Mehedi Beheshti Naser, Faezeh Akbari, "The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Lavandula Angustifolia on Purkinje Neurons Following Enforced Swimming Stress in Male Rats", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.555 (2020): 1338-1346. magiran.com/p2084852
رحیم گل محمدی، سید مهدی بهشتی نصر، فائزه اکبری، (1398). 'بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه اسطوخودوس بر روی نورون های پورکنژ تحت استرس شنای اجباری در موش های صحرایی نر با روش هیستولوژی و ایمونوهیستوشیمی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(555)، صص.1338-1346. magiran.com/p2084852
Rahim Golmohammadi, Seyed Mehedi Beheshti Naser, Faezeh Akbari, (2020). 'The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Lavandula Angustifolia on Purkinje Neurons Following Enforced Swimming Stress in Male Rats', Journal Of Isfahan Medical School, 37(555), pp.1338-1346. magiran.com/p2084852
رحیم گل محمدی؛ سید مهدی بهشتی نصر؛ فائزه اکبری. "بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه اسطوخودوس بر روی نورون های پورکنژ تحت استرس شنای اجباری در موش های صحرایی نر با روش هیستولوژی و ایمونوهیستوشیمی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،555 ، 1398، 1338-1346. magiran.com/p2084852
Rahim Golmohammadi; Seyed Mehedi Beheshti Naser; Faezeh Akbari. "The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Lavandula Angustifolia on Purkinje Neurons Following Enforced Swimming Stress in Male Rats", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 555, 2020, 1338-1346. magiran.com/p2084852
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال