ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولی الله مهرزاد، غال رفیعایی، (1398). ارزیابی اثر تیامین در کاهش علایم عارضه ی نوروپاتی حاصل از داروی بورتزوماب در بیماران مبتلا به Multiple Myeloma، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(555)، 1347-1353. magiran.com/p2084853
Valiollah Mehrzad, Ghazal Rafiaei, (2020). The Effect of Thiamine in Reducing the Symptoms of Bortezomib-Induced Peripheral Neuropathy in Patients with Multiple Myeloma, Journal Of Isfahan Medical School, 37(555), 1347-1353. magiran.com/p2084853
ولی الله مهرزاد، غال رفیعایی، ارزیابی اثر تیامین در کاهش علایم عارضه ی نوروپاتی حاصل از داروی بورتزوماب در بیماران مبتلا به Multiple Myeloma. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(555): 1347-1353. magiran.com/p2084853
Valiollah Mehrzad, Ghazal Rafiaei, The Effect of Thiamine in Reducing the Symptoms of Bortezomib-Induced Peripheral Neuropathy in Patients with Multiple Myeloma, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 37(555): 1347-1353. magiran.com/p2084853
ولی الله مهرزاد، غال رفیعایی، "ارزیابی اثر تیامین در کاهش علایم عارضه ی نوروپاتی حاصل از داروی بورتزوماب در بیماران مبتلا به Multiple Myeloma"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 555 (1398): 1347-1353. magiran.com/p2084853
Valiollah Mehrzad, Ghazal Rafiaei, "The Effect of Thiamine in Reducing the Symptoms of Bortezomib-Induced Peripheral Neuropathy in Patients with Multiple Myeloma", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.555 (2020): 1347-1353. magiran.com/p2084853
ولی الله مهرزاد، غال رفیعایی، (1398). 'ارزیابی اثر تیامین در کاهش علایم عارضه ی نوروپاتی حاصل از داروی بورتزوماب در بیماران مبتلا به Multiple Myeloma'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(555)، صص.1347-1353. magiran.com/p2084853
Valiollah Mehrzad, Ghazal Rafiaei, (2020). 'The Effect of Thiamine in Reducing the Symptoms of Bortezomib-Induced Peripheral Neuropathy in Patients with Multiple Myeloma', Journal Of Isfahan Medical School, 37(555), pp.1347-1353. magiran.com/p2084853
ولی الله مهرزاد؛ غال رفیعایی. "ارزیابی اثر تیامین در کاهش علایم عارضه ی نوروپاتی حاصل از داروی بورتزوماب در بیماران مبتلا به Multiple Myeloma". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،555 ، 1398، 1347-1353. magiran.com/p2084853
Valiollah Mehrzad; Ghazal Rafiaei. "The Effect of Thiamine in Reducing the Symptoms of Bortezomib-Induced Peripheral Neuropathy in Patients with Multiple Myeloma", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 555, 2020, 1347-1353. magiran.com/p2084853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال