ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی افتخاری، امین باقی زاده، روح الله عبدشاهی، محمد مهدی یعقوبی، (1398). ارزیابی عملکرد دانه، صفات زراعی و شاخص های تحمل به خشکی در تعدادی از ارقام گندم نان، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(32)، 11-21. magiran.com/p2085024
Ali Eftekhari, Amin Baghizadeh, Rooholah Abdshahi, Mohamad Mehdi Yaghubi, (2019). Evaluation of Grain Yield, Agronomical Traits and Drought Tolerance Indices in Some Bread Wheat Cultivars, Journal of Crop Breeding, 11(32), 11-21. magiran.com/p2085024
علی افتخاری، امین باقی زاده، روح الله عبدشاهی، محمد مهدی یعقوبی، ارزیابی عملکرد دانه، صفات زراعی و شاخص های تحمل به خشکی در تعدادی از ارقام گندم نان. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1398؛ 11(32): 11-21. magiran.com/p2085024
Ali Eftekhari, Amin Baghizadeh, Rooholah Abdshahi, Mohamad Mehdi Yaghubi, Evaluation of Grain Yield, Agronomical Traits and Drought Tolerance Indices in Some Bread Wheat Cultivars, Journal of Crop Breeding, 2019; 11(32): 11-21. magiran.com/p2085024
علی افتخاری، امین باقی زاده، روح الله عبدشاهی، محمد مهدی یعقوبی، "ارزیابی عملکرد دانه، صفات زراعی و شاخص های تحمل به خشکی در تعدادی از ارقام گندم نان"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 11، شماره 32 (1398): 11-21. magiran.com/p2085024
Ali Eftekhari, Amin Baghizadeh, Rooholah Abdshahi, Mohamad Mehdi Yaghubi, "Evaluation of Grain Yield, Agronomical Traits and Drought Tolerance Indices in Some Bread Wheat Cultivars", Journal of Crop Breeding 11, no.32 (2019): 11-21. magiran.com/p2085024
علی افتخاری، امین باقی زاده، روح الله عبدشاهی، محمد مهدی یعقوبی، (1398). 'ارزیابی عملکرد دانه، صفات زراعی و شاخص های تحمل به خشکی در تعدادی از ارقام گندم نان'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(32)، صص.11-21. magiran.com/p2085024
Ali Eftekhari, Amin Baghizadeh, Rooholah Abdshahi, Mohamad Mehdi Yaghubi, (2019). 'Evaluation of Grain Yield, Agronomical Traits and Drought Tolerance Indices in Some Bread Wheat Cultivars', Journal of Crop Breeding, 11(32), pp.11-21. magiran.com/p2085024
علی افتخاری؛ امین باقی زاده؛ روح الله عبدشاهی؛ محمد مهدی یعقوبی. "ارزیابی عملکرد دانه، صفات زراعی و شاخص های تحمل به خشکی در تعدادی از ارقام گندم نان". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11 ،32 ، 1398، 11-21. magiran.com/p2085024
Ali Eftekhari; Amin Baghizadeh; Rooholah Abdshahi; Mohamad Mehdi Yaghubi. "Evaluation of Grain Yield, Agronomical Traits and Drought Tolerance Indices in Some Bread Wheat Cultivars", Journal of Crop Breeding, 11, 32, 2019, 11-21. magiran.com/p2085024
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال