ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرویز فصاحت، سمر خیامیم، جمشید سلطانی ایدلیکی، سعید دارابی، عادل پدرام، مهدی حسنی، علی جلیلیان، بابک بابائی، (1398). تجزیه پایداری اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد شکر در هیبریدهای چغندرقند، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(32)، 33-40. magiran.com/p2085026
Parviz Fasahat, Samar Khayamim, Jamshid Soltani Idliki, Saeed Darabi, Adel Pedram, Mehdi Hasani, Ali Jalilian, Babak Babaei, (2020). Stability Analysis of Genotype × Environment Interaction Effect on Sugar Yield in Sugar Beet Hybrids, Journal of Crop Breeding, 11(32), 33-40. magiran.com/p2085026
پرویز فصاحت، سمر خیامیم، جمشید سلطانی ایدلیکی، سعید دارابی، عادل پدرام، مهدی حسنی، علی جلیلیان، بابک بابائی، تجزیه پایداری اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد شکر در هیبریدهای چغندرقند. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1398؛ 11(32): 33-40. magiran.com/p2085026
Parviz Fasahat, Samar Khayamim, Jamshid Soltani Idliki, Saeed Darabi, Adel Pedram, Mehdi Hasani, Ali Jalilian, Babak Babaei, Stability Analysis of Genotype × Environment Interaction Effect on Sugar Yield in Sugar Beet Hybrids, Journal of Crop Breeding, 2020; 11(32): 33-40. magiran.com/p2085026
پرویز فصاحت، سمر خیامیم، جمشید سلطانی ایدلیکی، سعید دارابی، عادل پدرام، مهدی حسنی، علی جلیلیان، بابک بابائی، "تجزیه پایداری اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد شکر در هیبریدهای چغندرقند"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 11، شماره 32 (1398): 33-40. magiran.com/p2085026
Parviz Fasahat, Samar Khayamim, Jamshid Soltani Idliki, Saeed Darabi, Adel Pedram, Mehdi Hasani, Ali Jalilian, Babak Babaei, "Stability Analysis of Genotype × Environment Interaction Effect on Sugar Yield in Sugar Beet Hybrids", Journal of Crop Breeding 11, no.32 (2020): 33-40. magiran.com/p2085026
پرویز فصاحت، سمر خیامیم، جمشید سلطانی ایدلیکی، سعید دارابی، عادل پدرام، مهدی حسنی، علی جلیلیان، بابک بابائی، (1398). 'تجزیه پایداری اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد شکر در هیبریدهای چغندرقند'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(32)، صص.33-40. magiran.com/p2085026
Parviz Fasahat, Samar Khayamim, Jamshid Soltani Idliki, Saeed Darabi, Adel Pedram, Mehdi Hasani, Ali Jalilian, Babak Babaei, (2020). 'Stability Analysis of Genotype × Environment Interaction Effect on Sugar Yield in Sugar Beet Hybrids', Journal of Crop Breeding, 11(32), pp.33-40. magiran.com/p2085026
پرویز فصاحت؛ سمر خیامیم؛ جمشید سلطانی ایدلیکی؛ سعید دارابی؛ عادل پدرام؛ مهدی حسنی؛ علی جلیلیان؛ بابک بابائی. "تجزیه پایداری اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد شکر در هیبریدهای چغندرقند". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11 ،32 ، 1398، 33-40. magiran.com/p2085026
Parviz Fasahat; Samar Khayamim; Jamshid Soltani Idliki; Saeed Darabi; Adel Pedram; Mehdi Hasani; Ali Jalilian; Babak Babaei. "Stability Analysis of Genotype × Environment Interaction Effect on Sugar Yield in Sugar Beet Hybrids", Journal of Crop Breeding, 11, 32, 2020, 33-40. magiran.com/p2085026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال