ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا داودی، حسین زینل زاده تبریزی، امیرحسین شیرانی راد، (1398). تاثیر محلول پاشی سلنیوم بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزا در شرایط تنش دمایی آخر فصل، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(32)، 74-87. magiran.com/p2085030
Abdoreza Davoudi, Hossein Zeinalzadeh Tabrizi, Amirhossein Shirani Rad, (2020). Effect of selenium foliar application on some quantitative and qualitative characteristics of rapeseed cultivars under end-season thermal stress, Journal of Crop Breeding, 11(32), 74-87. magiran.com/p2085030
عبدالرضا داودی، حسین زینل زاده تبریزی، امیرحسین شیرانی راد، تاثیر محلول پاشی سلنیوم بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزا در شرایط تنش دمایی آخر فصل. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1398؛ 11(32): 74-87. magiran.com/p2085030
Abdoreza Davoudi, Hossein Zeinalzadeh Tabrizi, Amirhossein Shirani Rad, Effect of selenium foliar application on some quantitative and qualitative characteristics of rapeseed cultivars under end-season thermal stress, Journal of Crop Breeding, 2020; 11(32): 74-87. magiran.com/p2085030
عبدالرضا داودی، حسین زینل زاده تبریزی، امیرحسین شیرانی راد، "تاثیر محلول پاشی سلنیوم بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزا در شرایط تنش دمایی آخر فصل"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 11، شماره 32 (1398): 74-87. magiran.com/p2085030
Abdoreza Davoudi, Hossein Zeinalzadeh Tabrizi, Amirhossein Shirani Rad, "Effect of selenium foliar application on some quantitative and qualitative characteristics of rapeseed cultivars under end-season thermal stress", Journal of Crop Breeding 11, no.32 (2020): 74-87. magiran.com/p2085030
عبدالرضا داودی، حسین زینل زاده تبریزی، امیرحسین شیرانی راد، (1398). 'تاثیر محلول پاشی سلنیوم بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزا در شرایط تنش دمایی آخر فصل'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(32)، صص.74-87. magiran.com/p2085030
Abdoreza Davoudi, Hossein Zeinalzadeh Tabrizi, Amirhossein Shirani Rad, (2020). 'Effect of selenium foliar application on some quantitative and qualitative characteristics of rapeseed cultivars under end-season thermal stress', Journal of Crop Breeding, 11(32), pp.74-87. magiran.com/p2085030
عبدالرضا داودی؛ حسین زینل زاده تبریزی؛ امیرحسین شیرانی راد. "تاثیر محلول پاشی سلنیوم بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزا در شرایط تنش دمایی آخر فصل". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11 ،32 ، 1398، 74-87. magiran.com/p2085030
Abdoreza Davoudi; Hossein Zeinalzadeh Tabrizi; Amirhossein Shirani Rad. "Effect of selenium foliar application on some quantitative and qualitative characteristics of rapeseed cultivars under end-season thermal stress", Journal of Crop Breeding, 11, 32, 2020, 74-87. magiran.com/p2085030
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال