به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیاوش سلیمیان ریزی، حسن سلطانلو، سیده ساناز رمضانپور، رجب چوکان، علی اصغر نصرالله نژاد قمی، (1398). تعیین دز بهینه و بررسی شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی هیبرید سینگل کراس 704 ذرت تحت دزهای مختلف پرتو گاما، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(32)، 116-123. magiran.com/p2085033
Siavash Salimian Rizi, Hassan Soltanloo, S.Sanaz Ramezanpour, Rajab Choukan, Ali Asghar Nasrolahnezhad Ghomi, (2020). Determination of Optimum Irradiation Dose and Evaluation of Morphophysiological and Biochemical Indices of SC704 maize Hybrid under Different Doses of Gamma Irradiation, Journal of Crop Breeding, 11(32), 116-123. magiran.com/p2085033
سیاوش سلیمیان ریزی، حسن سلطانلو، سیده ساناز رمضانپور، رجب چوکان، علی اصغر نصرالله نژاد قمی، تعیین دز بهینه و بررسی شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی هیبرید سینگل کراس 704 ذرت تحت دزهای مختلف پرتو گاما. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1398؛ 11(32): 116-123. magiran.com/p2085033
Siavash Salimian Rizi, Hassan Soltanloo, S.Sanaz Ramezanpour, Rajab Choukan, Ali Asghar Nasrolahnezhad Ghomi, Determination of Optimum Irradiation Dose and Evaluation of Morphophysiological and Biochemical Indices of SC704 maize Hybrid under Different Doses of Gamma Irradiation, Journal of Crop Breeding, 2020; 11(32): 116-123. magiran.com/p2085033
سیاوش سلیمیان ریزی، حسن سلطانلو، سیده ساناز رمضانپور، رجب چوکان، علی اصغر نصرالله نژاد قمی، "تعیین دز بهینه و بررسی شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی هیبرید سینگل کراس 704 ذرت تحت دزهای مختلف پرتو گاما"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 11، شماره 32 (1398): 116-123. magiran.com/p2085033
Siavash Salimian Rizi, Hassan Soltanloo, S.Sanaz Ramezanpour, Rajab Choukan, Ali Asghar Nasrolahnezhad Ghomi, "Determination of Optimum Irradiation Dose and Evaluation of Morphophysiological and Biochemical Indices of SC704 maize Hybrid under Different Doses of Gamma Irradiation", Journal of Crop Breeding 11, no.32 (2020): 116-123. magiran.com/p2085033
سیاوش سلیمیان ریزی، حسن سلطانلو، سیده ساناز رمضانپور، رجب چوکان، علی اصغر نصرالله نژاد قمی، (1398). 'تعیین دز بهینه و بررسی شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی هیبرید سینگل کراس 704 ذرت تحت دزهای مختلف پرتو گاما'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(32)، صص.116-123. magiran.com/p2085033
Siavash Salimian Rizi, Hassan Soltanloo, S.Sanaz Ramezanpour, Rajab Choukan, Ali Asghar Nasrolahnezhad Ghomi, (2020). 'Determination of Optimum Irradiation Dose and Evaluation of Morphophysiological and Biochemical Indices of SC704 maize Hybrid under Different Doses of Gamma Irradiation', Journal of Crop Breeding, 11(32), pp.116-123. magiran.com/p2085033
سیاوش سلیمیان ریزی؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضانپور؛ رجب چوکان؛ علی اصغر نصرالله نژاد قمی. "تعیین دز بهینه و بررسی شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی هیبرید سینگل کراس 704 ذرت تحت دزهای مختلف پرتو گاما". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11 ،32 ، 1398، 116-123. magiran.com/p2085033
Siavash Salimian Rizi; Hassan Soltanloo; S.Sanaz Ramezanpour; Rajab Choukan; Ali Asghar Nasrolahnezhad Ghomi. "Determination of Optimum Irradiation Dose and Evaluation of Morphophysiological and Biochemical Indices of SC704 maize Hybrid under Different Doses of Gamma Irradiation", Journal of Crop Breeding, 11, 32, 2020, 116-123. magiran.com/p2085033
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال