ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا درویش زاده، ایرج برنوسی، (1398). مطالعه واکنش ژنوتیپ های توتون (Nicotiana tabacum L.) به علف هرز گل جالیز (Orobanche cernua L) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(32)، 163-174. magiran.com/p2085038
Reza Darvishzadeh, Iraj Bernousi, (2019). Study of Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Genotypes Reaction to Broomrape (Orobanche cernua L.) Weed Using Stress Tolerance Indices, Journal of Crop Breeding, 11(32), 163-174. magiran.com/p2085038
رضا درویش زاده، ایرج برنوسی، مطالعه واکنش ژنوتیپ های توتون (Nicotiana tabacum L.) به علف هرز گل جالیز (Orobanche cernua L) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1398؛ 11(32): 163-174. magiran.com/p2085038
Reza Darvishzadeh, Iraj Bernousi, Study of Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Genotypes Reaction to Broomrape (Orobanche cernua L.) Weed Using Stress Tolerance Indices, Journal of Crop Breeding, 2019; 11(32): 163-174. magiran.com/p2085038
رضا درویش زاده، ایرج برنوسی، "مطالعه واکنش ژنوتیپ های توتون (Nicotiana tabacum L.) به علف هرز گل جالیز (Orobanche cernua L) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 11، شماره 32 (1398): 163-174. magiran.com/p2085038
Reza Darvishzadeh, Iraj Bernousi, "Study of Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Genotypes Reaction to Broomrape (Orobanche cernua L.) Weed Using Stress Tolerance Indices", Journal of Crop Breeding 11, no.32 (2019): 163-174. magiran.com/p2085038
رضا درویش زاده، ایرج برنوسی، (1398). 'مطالعه واکنش ژنوتیپ های توتون (Nicotiana tabacum L.) به علف هرز گل جالیز (Orobanche cernua L) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(32)، صص.163-174. magiran.com/p2085038
Reza Darvishzadeh, Iraj Bernousi, (2019). 'Study of Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Genotypes Reaction to Broomrape (Orobanche cernua L.) Weed Using Stress Tolerance Indices', Journal of Crop Breeding, 11(32), pp.163-174. magiran.com/p2085038
رضا درویش زاده؛ ایرج برنوسی. "مطالعه واکنش ژنوتیپ های توتون (Nicotiana tabacum L.) به علف هرز گل جالیز (Orobanche cernua L) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11 ،32 ، 1398، 163-174. magiran.com/p2085038
Reza Darvishzadeh; Iraj Bernousi. "Study of Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Genotypes Reaction to Broomrape (Orobanche cernua L.) Weed Using Stress Tolerance Indices", Journal of Crop Breeding, 11, 32, 2019, 163-174. magiran.com/p2085038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال