ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا محمدی، مهدی گراوندی، رضا حق پرست، رحمان رجبی، عبدالوهاب عبدالهی، رضا ملک حسینی، خداداد یارکرمی، بهزاد شهسواری، (1398). بررسی عملکرد و ویژگی های زراعی- فیزیولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان در شرایط کشت مستقیم، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(32)، 207-217. magiran.com/p2085042
Reza Mohammadi, Mahdi Geravandi, Reza Haghparast, Rahman Rajabi, Abdolvahab Abdulahi, Reza Malekhosseini, Khodadad Yarkarami, Behzad Shahsavari, (2020). Study of Grain Yield and Agro-Physiological Characteristics of Some Promising Rainfed Bread Wheat Genotypes under No-Till Condition, Journal of Crop Breeding, 11(32), 207-217. magiran.com/p2085042
رضا محمدی، مهدی گراوندی، رضا حق پرست، رحمان رجبی، عبدالوهاب عبدالهی، رضا ملک حسینی، خداداد یارکرمی، بهزاد شهسواری، بررسی عملکرد و ویژگی های زراعی- فیزیولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان در شرایط کشت مستقیم. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1398؛ 11(32): 207-217. magiran.com/p2085042
Reza Mohammadi, Mahdi Geravandi, Reza Haghparast, Rahman Rajabi, Abdolvahab Abdulahi, Reza Malekhosseini, Khodadad Yarkarami, Behzad Shahsavari, Study of Grain Yield and Agro-Physiological Characteristics of Some Promising Rainfed Bread Wheat Genotypes under No-Till Condition, Journal of Crop Breeding, 2020; 11(32): 207-217. magiran.com/p2085042
رضا محمدی، مهدی گراوندی، رضا حق پرست، رحمان رجبی، عبدالوهاب عبدالهی، رضا ملک حسینی، خداداد یارکرمی، بهزاد شهسواری، "بررسی عملکرد و ویژگی های زراعی- فیزیولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان در شرایط کشت مستقیم"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 11، شماره 32 (1398): 207-217. magiran.com/p2085042
Reza Mohammadi, Mahdi Geravandi, Reza Haghparast, Rahman Rajabi, Abdolvahab Abdulahi, Reza Malekhosseini, Khodadad Yarkarami, Behzad Shahsavari, "Study of Grain Yield and Agro-Physiological Characteristics of Some Promising Rainfed Bread Wheat Genotypes under No-Till Condition", Journal of Crop Breeding 11, no.32 (2020): 207-217. magiran.com/p2085042
رضا محمدی، مهدی گراوندی، رضا حق پرست، رحمان رجبی، عبدالوهاب عبدالهی، رضا ملک حسینی، خداداد یارکرمی، بهزاد شهسواری، (1398). 'بررسی عملکرد و ویژگی های زراعی- فیزیولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان در شرایط کشت مستقیم'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(32)، صص.207-217. magiran.com/p2085042
Reza Mohammadi, Mahdi Geravandi, Reza Haghparast, Rahman Rajabi, Abdolvahab Abdulahi, Reza Malekhosseini, Khodadad Yarkarami, Behzad Shahsavari, (2020). 'Study of Grain Yield and Agro-Physiological Characteristics of Some Promising Rainfed Bread Wheat Genotypes under No-Till Condition', Journal of Crop Breeding, 11(32), pp.207-217. magiran.com/p2085042
رضا محمدی؛ مهدی گراوندی؛ رضا حق پرست؛ رحمان رجبی؛ عبدالوهاب عبدالهی؛ رضا ملک حسینی؛ خداداد یارکرمی؛ بهزاد شهسواری. "بررسی عملکرد و ویژگی های زراعی- فیزیولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان در شرایط کشت مستقیم". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11 ،32 ، 1398، 207-217. magiran.com/p2085042
Reza Mohammadi; Mahdi Geravandi; Reza Haghparast; Rahman Rajabi; Abdolvahab Abdulahi; Reza Malekhosseini; Khodadad Yarkarami; Behzad Shahsavari. "Study of Grain Yield and Agro-Physiological Characteristics of Some Promising Rainfed Bread Wheat Genotypes under No-Till Condition", Journal of Crop Breeding, 11, 32, 2020, 207-217. magiran.com/p2085042
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال