ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا یوسفیان، حسن احدی، آدیس کراسکیان موجمناری، (1398). اثربخشی معنویت درمانی بر پریشانی روانشناختی و تاب آوری بیماران تالاسمی، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(84)، 2285-2293. magiran.com/p2085074
Zahra Yoosefian, Hassan Ahadi, Adis Keraskian Mojmanari, (2020). The effectiveness of spirituality therapy on psychological distress and resilience of thalassemia patients, Journal of Psychological Sciences, 18(84), 2285-2293. magiran.com/p2085074
زهرا یوسفیان، حسن احدی، آدیس کراسکیان موجمناری، اثربخشی معنویت درمانی بر پریشانی روانشناختی و تاب آوری بیماران تالاسمی. فصلنامه علوم روانشناختی، 1398؛ 18(84): 2285-2293. magiran.com/p2085074
Zahra Yoosefian, Hassan Ahadi, Adis Keraskian Mojmanari, The effectiveness of spirituality therapy on psychological distress and resilience of thalassemia patients, Journal of Psychological Sciences, 2020; 18(84): 2285-2293. magiran.com/p2085074
زهرا یوسفیان، حسن احدی، آدیس کراسکیان موجمناری، "اثربخشی معنویت درمانی بر پریشانی روانشناختی و تاب آوری بیماران تالاسمی"، فصلنامه علوم روانشناختی 18، شماره 84 (1398): 2285-2293. magiran.com/p2085074
Zahra Yoosefian, Hassan Ahadi, Adis Keraskian Mojmanari, "The effectiveness of spirituality therapy on psychological distress and resilience of thalassemia patients", Journal of Psychological Sciences 18, no.84 (2020): 2285-2293. magiran.com/p2085074
زهرا یوسفیان، حسن احدی، آدیس کراسکیان موجمناری، (1398). 'اثربخشی معنویت درمانی بر پریشانی روانشناختی و تاب آوری بیماران تالاسمی'، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(84)، صص.2285-2293. magiran.com/p2085074
Zahra Yoosefian, Hassan Ahadi, Adis Keraskian Mojmanari, (2020). 'The effectiveness of spirituality therapy on psychological distress and resilience of thalassemia patients', Journal of Psychological Sciences, 18(84), pp.2285-2293. magiran.com/p2085074
زهرا یوسفیان؛ حسن احدی؛ آدیس کراسکیان موجمناری. "اثربخشی معنویت درمانی بر پریشانی روانشناختی و تاب آوری بیماران تالاسمی". فصلنامه علوم روانشناختی، 18 ،84 ، 1398، 2285-2293. magiran.com/p2085074
Zahra Yoosefian; Hassan Ahadi; Adis Keraskian Mojmanari. "The effectiveness of spirituality therapy on psychological distress and resilience of thalassemia patients", Journal of Psychological Sciences, 18, 84, 2020, 2285-2293. magiran.com/p2085074
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال