ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد سعید کیانی، کیوان شعبانی مقدم، لیلا نظری، نبیل موسی، (1398). رابطه نگرش نسبت به درس تربیت بدنی با مشارکت در رویدادهای ورزشی مدارس در میان دانش آموزان اقلیم کردستان عراق، مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2(4)، 272-282. magiran.com/p2085120
Mohammad Saeid Kiani , Keyvan Shabanimoghadam, Leila Nazari, Nabil Mosa, (2019). Relationship between Attitude toward Physical Education Course and Participation in School Sports Events Among Iraqi Kurdistan Students, Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2(4), 272-282. magiran.com/p2085120
محمد سعید کیانی، کیوان شعبانی مقدم، لیلا نظری، نبیل موسی، رابطه نگرش نسبت به درس تربیت بدنی با مشارکت در رویدادهای ورزشی مدارس در میان دانش آموزان اقلیم کردستان عراق. مجله علوم حرکتی و رفتاری، 1398؛ 2(4): 272-282. magiran.com/p2085120
Mohammad Saeid Kiani , Keyvan Shabanimoghadam, Leila Nazari, Nabil Mosa, Relationship between Attitude toward Physical Education Course and Participation in School Sports Events Among Iraqi Kurdistan Students, Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2019; 2(4): 272-282. magiran.com/p2085120
محمد سعید کیانی، کیوان شعبانی مقدم، لیلا نظری، نبیل موسی، "رابطه نگرش نسبت به درس تربیت بدنی با مشارکت در رویدادهای ورزشی مدارس در میان دانش آموزان اقلیم کردستان عراق"، مجله علوم حرکتی و رفتاری 2، شماره 4 (1398): 272-282. magiran.com/p2085120
Mohammad Saeid Kiani , Keyvan Shabanimoghadam, Leila Nazari, Nabil Mosa, "Relationship between Attitude toward Physical Education Course and Participation in School Sports Events Among Iraqi Kurdistan Students", Journal of Motion and Behavioral Sciences 2, no.4 (2019): 272-282. magiran.com/p2085120
محمد سعید کیانی، کیوان شعبانی مقدم، لیلا نظری، نبیل موسی، (1398). 'رابطه نگرش نسبت به درس تربیت بدنی با مشارکت در رویدادهای ورزشی مدارس در میان دانش آموزان اقلیم کردستان عراق'، مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2(4)، صص.272-282. magiran.com/p2085120
Mohammad Saeid Kiani , Keyvan Shabanimoghadam, Leila Nazari, Nabil Mosa, (2019). 'Relationship between Attitude toward Physical Education Course and Participation in School Sports Events Among Iraqi Kurdistan Students', Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2(4), pp.272-282. magiran.com/p2085120
محمد سعید کیانی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ لیلا نظری؛ نبیل موسی. "رابطه نگرش نسبت به درس تربیت بدنی با مشارکت در رویدادهای ورزشی مدارس در میان دانش آموزان اقلیم کردستان عراق". مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2 ،4 ، 1398، 272-282. magiran.com/p2085120
Mohammad Saeid Kiani ; Keyvan Shabanimoghadam; Leila Nazari; Nabil Mosa. "Relationship between Attitude toward Physical Education Course and Participation in School Sports Events Among Iraqi Kurdistan Students", Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2, 4, 2019, 272-282. magiran.com/p2085120
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال