ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم احمدی، ناهید شتاب بوشهری، محمد رضا دوستان، (1398). تاثیر آموزش نوروفیدبک و دستورالعمل های کانون توجه بر دقت و مسافت پرتاب فریزبی بازیکنان مبتدی، مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2(4)، 299-316. magiran.com/p2085122
Maryam Ahmadi, Seyedeh Nahid Shetab Booshehry , Mohammad Reza Dostan, (2019). The effect of neurofeedback training and attentional focus on the accuracy and distance of frisbee throwing in beginner players, Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2(4), 299-316. magiran.com/p2085122
مریم احمدی، ناهید شتاب بوشهری، محمد رضا دوستان، تاثیر آموزش نوروفیدبک و دستورالعمل های کانون توجه بر دقت و مسافت پرتاب فریزبی بازیکنان مبتدی. مجله علوم حرکتی و رفتاری، 1398؛ 2(4): 299-316. magiran.com/p2085122
Maryam Ahmadi, Seyedeh Nahid Shetab Booshehry , Mohammad Reza Dostan, The effect of neurofeedback training and attentional focus on the accuracy and distance of frisbee throwing in beginner players, Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2019; 2(4): 299-316. magiran.com/p2085122
مریم احمدی، ناهید شتاب بوشهری، محمد رضا دوستان، "تاثیر آموزش نوروفیدبک و دستورالعمل های کانون توجه بر دقت و مسافت پرتاب فریزبی بازیکنان مبتدی"، مجله علوم حرکتی و رفتاری 2، شماره 4 (1398): 299-316. magiran.com/p2085122
Maryam Ahmadi, Seyedeh Nahid Shetab Booshehry , Mohammad Reza Dostan, "The effect of neurofeedback training and attentional focus on the accuracy and distance of frisbee throwing in beginner players", Journal of Motion and Behavioral Sciences 2, no.4 (2019): 299-316. magiran.com/p2085122
مریم احمدی، ناهید شتاب بوشهری، محمد رضا دوستان، (1398). 'تاثیر آموزش نوروفیدبک و دستورالعمل های کانون توجه بر دقت و مسافت پرتاب فریزبی بازیکنان مبتدی'، مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2(4)، صص.299-316. magiran.com/p2085122
Maryam Ahmadi, Seyedeh Nahid Shetab Booshehry , Mohammad Reza Dostan, (2019). 'The effect of neurofeedback training and attentional focus on the accuracy and distance of frisbee throwing in beginner players', Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2(4), pp.299-316. magiran.com/p2085122
مریم احمدی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ محمد رضا دوستان. "تاثیر آموزش نوروفیدبک و دستورالعمل های کانون توجه بر دقت و مسافت پرتاب فریزبی بازیکنان مبتدی". مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2 ،4 ، 1398، 299-316. magiran.com/p2085122
Maryam Ahmadi; Seyedeh Nahid Shetab Booshehry ; Mohammad Reza Dostan. "The effect of neurofeedback training and attentional focus on the accuracy and distance of frisbee throwing in beginner players", Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2, 4, 2019, 299-316. magiran.com/p2085122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال