ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدهادی رسالتی، محبوبه غیور، مریم رضایی، (1398). آیا بین جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در رشته های تیمی و انفرادی رابطه ای وجود دارد؟، مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2(4)، 330-337. magiran.com/p2085124
Mohammad Hadi Resalati , Mahboube Ghayour, Maryam Rezaei, (2019). Is there any relationship between sport orientation and competitive anxiety in sport teams and individual sports?, Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2(4), 330-337. magiran.com/p2085124
محمدهادی رسالتی، محبوبه غیور، مریم رضایی، آیا بین جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در رشته های تیمی و انفرادی رابطه ای وجود دارد؟. مجله علوم حرکتی و رفتاری، 1398؛ 2(4): 330-337. magiran.com/p2085124
Mohammad Hadi Resalati , Mahboube Ghayour, Maryam Rezaei, Is there any relationship between sport orientation and competitive anxiety in sport teams and individual sports?, Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2019; 2(4): 330-337. magiran.com/p2085124
محمدهادی رسالتی، محبوبه غیور، مریم رضایی، "آیا بین جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در رشته های تیمی و انفرادی رابطه ای وجود دارد؟"، مجله علوم حرکتی و رفتاری 2، شماره 4 (1398): 330-337. magiran.com/p2085124
Mohammad Hadi Resalati , Mahboube Ghayour, Maryam Rezaei, "Is there any relationship between sport orientation and competitive anxiety in sport teams and individual sports?", Journal of Motion and Behavioral Sciences 2, no.4 (2019): 330-337. magiran.com/p2085124
محمدهادی رسالتی، محبوبه غیور، مریم رضایی، (1398). 'آیا بین جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در رشته های تیمی و انفرادی رابطه ای وجود دارد؟'، مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2(4)، صص.330-337. magiran.com/p2085124
Mohammad Hadi Resalati , Mahboube Ghayour, Maryam Rezaei, (2019). 'Is there any relationship between sport orientation and competitive anxiety in sport teams and individual sports?', Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2(4), pp.330-337. magiran.com/p2085124
محمدهادی رسالتی؛ محبوبه غیور؛ مریم رضایی. "آیا بین جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در رشته های تیمی و انفرادی رابطه ای وجود دارد؟". مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2 ،4 ، 1398، 330-337. magiran.com/p2085124
Mohammad Hadi Resalati ; Mahboube Ghayour; Maryam Rezaei. "Is there any relationship between sport orientation and competitive anxiety in sport teams and individual sports?", Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2, 4, 2019, 330-337. magiran.com/p2085124
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال